การจำแนกชนิดของแบคทีเรียเจริญที่อุณหภูมิสูงซึ่งต้านทานต่อโลหะหนักและการรีดิวซ์โครเมตโดยเซลล์ที่ถูกตรึง

Titleการจำแนกชนิดของแบคทีเรียเจริญที่อุณหภูมิสูงซึ่งต้านทานต่อโลหะหนักและการรีดิวซ์โครเมตโดยเซลล์ที่ถูกตรึง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2547
Authorsอิสระ นูรักษา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQR อ764
Keywordsการตรึงเซลล์, การรีดิวส์โครเมต, ความต้านทายต่อโครเมต, แบคทีเรีย--การจำแนก, โลหะหนัก
Abstract

การจำแนกชนิดของแบคทีเีัรียที่มีประสิทธิภาพในการต้านทานต่อโครเมต โดยวิธี 16S rDNA sequencing analysis พบว่ามี Bacillus fusiformis NTR6 Bacillus fusiformis NTR9 Bacillus cereus KM11 Bacillus cereus KM13 Bacillus pumilus KM13(a) และ Brevibacillus thermoruber KM14 การศึกษาความต้านทานต่อโลหะหนัก พบว่า B.cereus KM11 มีประสิทธิภาพในการต้านทานต่อโลหะได้ดี โดยต้านทานต่อแมงกานีส สังกะสี นิกเกิล คอปเปอร์ โครเมต และโคบอลท์ การศึกษาความไวต่อสารปฏิชีวะนะ พบว่า B.cereus KM11 สามารถต้านทานต่อสารปฏิชีวนะทั้ง 13 ชนิด

Title Alternate Identification of heavy metals resistant thermophilic bacteria and chromate reduction by immobilized cells
Fulltext: