การจำแนกบุคลิกภาพเพื่อแนะแนวอาชีพโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

Titleการจำแนกบุคลิกภาพเพื่อแนะแนวอาชีพโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsวิภาพร ชิณะแขว
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberBF ว649
Keywordsข่ายงานประสาทเทียม (คอมพิวเตอร์), นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์), บุคลิกภาพ
Abstract

ปัญหาการว่างงาน การเปลี่ยนงานบ่อย การทำงานที่ตนไม่ชอบหรือไม่เหมาะสมกับตนเป็นเหตุให้งานที่ทำนั้นไม่เกิดประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ผลผลิตของงานที่ทำลดลง ส่งผลถึงรายได้ของบุคคลและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การเลือกอาชีพที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ งานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอแบบจำลองสำหรับการจำแนกบุคลิกภาพเพื่อแนะแนวอาชีพที่เหมาะสม โดยประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้นร่วมกับขั้นตอนวิธีการเรียนรู้แบบแพร่ย้อนกลับและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพื่อจำแนกข้อมูลลักษณะบุคลิกภาพ ออกเป็น 6 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1)อาชีพประเภทงานช่างฝีมือและกลางแจ้ง 2)อาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร์และเทคนิค 3)อาชีพประเภทศิลปะดนตรีและวรรณกรรม 4)อาชีพประเภทงานบริการการศึกษาและสังคม 5)อาชีพประเภทงานจัดการและค้าขาย 6)อาชีพประเภทงานสำนักงานและเสมียน ผลจากการวิจัยพบว่า แบบจำลองสามารถจำแนกบุคลิกภาพได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมได้

Title Alternate Personality classification for occupation guiding using artificial neural network
Fulltext: