การจำแนกชนิดและการศึกษารูปร่างของแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อ ESBL-Escherichia coli

Titleการจำแนกชนิดและการศึกษารูปร่างของแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อ ESBL-Escherichia coli
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsนริศรา ปัดภัย
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQR น253ก 2558
KeywordsEscherichia coli, เอสเชอริเดียโคไล, แบคทีเรีย, แบคเทอริโอเฟจ
Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ เพื่อแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอเฟจที่มีความจำเพาะ Escherichia coli ดื้อยาชนิด extended spectrum beta-lactamase Escherichia coli (ESBL-E.coli) โดยทำการแยกแบคเทอริโอเฟจจากน้ำและน้ำเสียโดยวิธี enrichment method และ double agar layer method จากการทดลองสามารถแยกแบคเทอริโอเฟจได้ 7 ชนิด/หรือไอโซเลตจากตัวอย่างน้ำต่างชนิดกัน โดยตั้งชื่อแบคเทอริโอเฟจที่แยกได้ว่า EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6 และ EP7 ตามลำดับ การศึกษาความสามารถในการบุกรุกแบคทีเรียทดสอบ 17 ชนิดของแบคเทอริโอเฟจโดยใช้วิธี spot test พบว่า แบคเทอริโอเฟจทุกไอโซเลตที่แยกได้ (ยกเว้น EP2) สามารถบุกรุกแบคทีเรียได้มากกว่าหนึ่งชนิด เมื่อนำแบคเทอริโอเฟจไปศึกษารูปร่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน พบว่า แบคเทอริโอเฟจทุกไอโซเลตเป็นแบคเทอริโอเฟจใน order Caudovirales โดยแบคเทอริโอเฟจ EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6 และ EP7 จัดอยู่ใน family Siphoviridae และแบคเทอริโอเฟจ EP4 จัดอยู่ใน family Podoviridae การศึกษา one-step growth experiment ของแบคเทอริโอเฟจทำเพื่อนำผลการทดลองที่ได้มาใช้ในการหาค่า latent period, burst time และ burst size ของแบคเทอริโอเฟจแต่ละไอโซเลต การศึกษาสารพันธุกรรมของแบคเทอริโอเฟจ พบว่าแบคเทอริโอเฟจทุกไอโซเลตมีสารพันธุกรรมเป็น double-standed DNA และสามารถตัดได้ด้วยเอนไซม์ EcoRi จากการศึกษารูปแบบ DNA ที่ถูกตัดด้วยเอนไซม์โดยวิธี agarose gel electrophoresis และการศึกษารูปแบบโปรตีนโดยวิธี SDS-PAGE ของแบคเทอริโอเฟจ พบว่าแบคเทอริโอเฟจที่แยกได้ทั้งหมดเป็นคนละชนิดกันซึ่งบ่งบอกถึงความหลากหลายของแบคเทอริโอเฟจในน้ำและน้ำเสีย

Title Alternate Classification and morphological study of bacteriophage to ESBL-Escherichia coli