การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยการใช้เศษแครอท

Titleการดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยการใช้เศษแครอท
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsพรนภา แก้วประดิษฐ์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD พ245ก
Keywordsการดูดซับ, ตะกั่ว, น้ำเสีย--การบำบัด, เศษแครอท, โลหะหนัก
Abstract

การศึกษานี้ได้นำเศษแครอทซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง มาใช้ในการกำจัดตะกั่วที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย โดยใช้เทคนิคการดูดซับทางชีวภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วโดยใช้น้ำเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นตะกั่ว 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ความสามารถของเศษแครอทในการดูดซับตะกั่วจะถูกศึกษาภายใต้ความแตกต่างของชนิดและปริมาณตัวดูดซับ (บดและไม่บด 0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 กรัม) เวลาในการสัมผัส (5-120 นาที) พีเอช (2-6) ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าเศษแครอทแบบบดละเอียดมีประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วในน้ำเสียมากกว่าแบบไม่บด โดยปริมาณที่เหมาะสมของเศษแครอทคือ 0.5 กรัม ใช้เวลาในการเข้าสู่สมดุล 30 นาที และที่ระดับพีเอช 5 มีประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วสูงที่สุดเท่ากับ 99.20% จากผลการทดลองแสดงให้เห็นได้ว่าเศษแครอทมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้พัฒนากำจัดตะกั่วที่ละลายอยู่ในน้ำเสียได้

Title Alternate Biosorption of lead from aqueous solution using carrot residues
Fulltext: