การดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยการใช้ผลตะแบก

Titleการดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยการใช้ผลตะแบก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsพัฒน์ชวัลพร สินรัมย์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD พ525
Keywordsน้ำเสีย--การบำบัด--การกำจัดตะกั่ว, น้ำเสีย--การบำบัด--การดูดซับ, น้ำเสียสังเคราะห์, ผลตะแบก
Abstract

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้กระบวนดารดูดซับทางชีวภาพ โดยใช้ผลตะแบกซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติมาใช้เป็นสารดูดซึมตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ โดยใช้ผลตะแบกซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติมาใช้เป็นสารดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ ในการทดลองแบบแบทช์ ปัจจัยที่มีการศึกษาได้แก่ ขนาด (แบบบดและไม่บด) ระยะเวลาสัมผัส ปริมาณ และพีเอช เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ผลตะแบก ผลการศึกษาพบว่า ที่สารละลายตะกั่วความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มก./ล สารดูดซับแบบบดมีประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วจะดีกว่าสารดูดซับแบบไม่บด โดยมีปริมาณสารดูดซับที่เหมาะสมเท่ากับ 1 ก./30 มล. ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดตะกั่วของสารดูดซับแบบบดเท่ากับร้อยละ 93.9 ที่พีเอช 2 และเข้าสู่สมดุลที่ระยะเวลา 30 นาที การดูดซับของสารดูดซับเป็นไปตามไอโซเทอร์มของ Langmuir และ Freundlich โดยให้ค่าการดูดซับสูงสุดเท่ากับ 18.761 มก./ก. ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะนำเอาผลตะแบกซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากเหมาะที่จะนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นต่ำ ๆ

Title Alternate Biosorption of lead from aqueous solution using L.floribunda Jack