การดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ใบหม่อน

Titleการดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ใบหม่อน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsธีระวุฒิ บุญล้อม
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ธ676ก
Keywordsการดูดซับ, การบำบัดน้ำเสีย, น้ำเสีย--การบำบัด, ใบหม่อน
Abstract

การบำบัดน้ำเสียที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการกำจัดมากมาย อาทิ การตกตะกอนโดยใช้สารเคมี การแลกเปลี่ยนประจุ การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ รวมทั้งการดูดซับโดยใช้ชีวมวล (Biosorption) ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยอาศัยเทคนิค Biosorption โดยการใช้ใบหม่อนในการดูดซับเพื่อลดสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในน้ำเสียสังเคราะห์ ซึ่งเป็นการทดลองแบบ Batch โดยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดูดซับ ดังนี้ ปริมาณสารดูดซับ เวลาสัมผัส pH และทำการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักโดยใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) จากการทดลอง พบว่า pH มีผลต่อการดูดซับกำจัดตะกั่วมากในช่วง pH2 โดยประสิทธิภาพในการกำจัดลดลงเมื่อ pH เพิ่มขึ้น การเพิ่มปริมาณของใบหม่อนประสิทธิภาพการดูดซับก็เพิ่มขึ้นด้วยและเวลาสัมผัสเข้าสู่สมดุลที่ 30 นาที ไอโซเทอมในการดูดซับคล้อยตามสมการของ Langmuir Isotherm ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ความถูกต้องระหว่างข้อมูลและสมการสูง คือ R2=0.922 ประสิทธิภาพในการดูดซับโดยใบหม่อนมีค่าสูงสุดที่ qm=33.557 mg/g ดังนั้นในการศึกษานี้ใบหม่อนเป็นวัตถุดิบที่ดูดซับได้ดีและมีคุณสมบัติในการดูดซับเมื่อเทียบกับชีวมวลชนิดอื่นแล้วค่อนข้างสูงจึงน่าจะเกิดประโยชน์ต่อการบำบัดน้ำเสียที่มีตะกั่วปนเปื้อนในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป

Title Alternate Biosorption of lead from aqueous solution using mulberry leaves
Fulltext: