การจำลองพฤติกรรมของอนุภาคแขวนลอยในสนามไฟฟ้ากระแสสลับ

Titleการจำลองพฤติกรรมของอนุภาคแขวนลอยในสนามไฟฟ้ากระแสสลับ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK จ272
Keywordsกระแสไฟฟ้าสลับ, การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์, ชั้นคู่ทางไฟฟ้า, ระบบอนุภาคแขวนลอย, วงจรไฟฟ้า--กระแสสลับ, สนามแม่เหล็ก, อัตรกิริยาระหว่างคู่ขั้วไฟฟ้าเหนี่ยวนำ, ไฟฟ้ากระแสสลับ
Abstract

การศึกษาพฤติกรรมของระบบอนุภาคแขวนลอยแบบ Solid-in-liquid ในสนามไฟฟ้ากระแสสลับ โดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งแสดงผลการจำลอง ณ เวลาจริง โดยเขียนโปรแกรมขึ้นเองด้วยภาษาซี บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ และใช้ Xgraphics ซึ่งเป็น graphic library สำหรับแสดงผลเชิงกราฟฟิกบน X-Windows

Title Alternate Computer simulation of behavior of colloidal particles in alternating eletric field
Fulltext: