การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เทาน้ำ

Titleการดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เทาน้ำ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsคมสัน มงคลสวัสดิ์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ค152ก
Keywordsการดูดซับ, การบำบัดน้ำเสีย, ตะกั่ว, เทาน้ำ, ไอโซเทอร์ม
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดตะกั่วจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการดูดซับโดยใช้เทาน้ำอบแห้งเป็นตัวดูดซับ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้วิธี Biosorption ซึ่งใช้ชีวมวลที่ได้จากการเตรียมเทาน้ำอบแห้ง โดยอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง โดยทำการทดลองแบบทีละเท (Batch experiment) ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดูดซับ ได้แก่ ปริมาณเทาน้ำอบแห้ง เวลาสัมผัส พีเอช เพื่อทดสอบไอโซเทอร์มการดูดซับแบบ Langmuir ผลการวิจัยพบว่า เทาน้ำมีประสิทธิภาพการดูดซับร้อยละ 89.75 เมื่อใช้เทาน้ำอบแห้ง 0.5 กรัม ในสารละลายตะกั่วสังเคราะห์ ผลของเวลาสัมผัส พบว่า สมดุลการดูดซับสำหรับเทาน้ำอบแห้ง คือ 30 นาที พีเอชที่เหมาะสมคือ พีเอช 5 และประสิทธิภาพลดลงเมื่อพีเอชเพิ่มขึ้น ผลของการหาไอโซเทอร์มการดูดซับแบบ Langmuir สามารถทำนายได้ว่า เทาน้ำมีความสามารถในการดูดซับสูงสุด 28.653 มิลลิกรัมของตะกั่วต่อกรัมของเทาน้ำ

Title Alternate Biosorption of lead from aqueous solution using by dried Spirogyra
Fulltext: