คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
ชนัญฎา สินชื่น, ชวพจน์ ศุภสาร.  2551.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) : กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Chananda_Sinchuen.pdf (6.03 MB)
สรญา แก้วพิทูลย์.  2549.  ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Soraya_Kaewpitoon.pdf (2.19 MB)
ภัทรียา วิสัยจร.  2546.  ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง. PDF icon Patreeya_Wisaijon.pdf (760.88 KB)
นิภาพร เมืองจันทร์, สุภารัตน์ คำแดง.  2551.  นิสัยการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน. PDF icon Nipaporn_Muangjun.pdf (29.42 MB)
อารี วังมณีรัตน์, สุดารัตน์ หอมหวล, นิธิมา สุทธิพันธุ์.  2547.  น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา. PDF icon Aree_Wangmaneerat.pdf (4.59 MB)
ศิริสุดา แสนอิว.  2556.  บทบาทของญี่ปุ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในลาวระหว่างปี ค.ศ.1955-2009. PDF icon Sirisuda_sanew.pdf (1.27 MB)
วิศรา ไกรวัฒนพงศ์.  2555.  บทบาทของอาเซียนด้านการจัดการความมั่นคงภายในภูมิภาค. PDF icon Wissara_Kra2555.pdf (3.73 MB)
ฐิติรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์.  2554.  ประชาธิปไตยที่กินได้: ศึกษากรณีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชุมชนดงภูโหล่นของหมู่บ้านโนนศาลา ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Thitirat_Sriwattanapong.pdf (37.22 MB)
ยุพา กาฬเนตร, ประทับใจ สิกขา, ประสิทธิ์ พวงบุตร.  2544.  ประเพณีอีสานในเชิงอนุรักษ์และเผยแพร่. PDF icon Yupa_Kalanate.pdf (11.48 MB)
ธีระศักดิ์ เชียงแสน, นัยนา บัวเขียว, นิตยา ศรีใส.  2548.  ประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544). PDF icon Theerasak_Chaingsaen.pdf (39.04 MB)
จักรพงศ์ นีละมนต์, กาญจนา พยุหะ, ทองดี สีสันต์.  2551.  ปัจจัยของการเกิดโรคปลาที่เลี้ยงในกระชังในแม่น้ำมูลเขต จ.อุบลราชธานี. PDF icon Jakkapong_Neelamon.pdf (76.08 MB)
มะลิวัลย์ สินน้อย.  2550.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตกออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Maliwan_Sinnoi.pdf (5.35 MB)
บุษกร คำโฮม, จิตภินันท์ เจริญรุ่งเรือง, เชวงศักดิ์ หัสดิน.  2556.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Bussakorn_Khumhome.pdf (18.8 MB)
นภาพร นิติภิรมย์ชัย.  2549.  ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาการบัญชี. PDF icon Napapon_Hongpakdee.pdf (1.79 MB)
ชุติกาญจน์ พิลาศรี, สรญา แก้วพิทูลย์, ณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, จารุวรรณ ศิริเทพทวี, ชาญวิทย์ มณีนิล, สมาพร ศิริลาภ.  2552.  ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Chutikarn_Pilasri.pdf (39.64 MB)
ปริวรรต สมนึก.  2553.  ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Pariwat_Somnuek.pdf (11.02 MB)
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, สุวรรณา ภัทรเบญจพล, นิธิมา สิทธิพันธ์.  2548.  ปัญหาและแนวทางแก้ไขของนักเรียนทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์สาขาเภสัชศาสตร์. PDF icon Saksit_Sripa.pdf (1.28 MB)
อภิชัย ศิวประภากร, วาริณี พลสาร, อรัญญา พิมพ์มงคล.  2550.  ผลกระทบของสนามเวลาต่อการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. PDF icon Apichai_Siwaprapakorn.pdf (1.18 MB)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  2547.  ผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วม ด้านเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ในพิ้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบ. PDF icon UBU-2547.pdf (19.32 MB)
สุรชัย สุวรรณลี, กังวาน ธรรมแสง, วันชัย อินทิแสง.  2546.  ผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสมในช่วงฤดูร้อน. PDF icon Surachai_Suwanlee.pdf (2.53 MB)
วิภาวี เสาหิน, ปรีชา บุญจูง, กรชนก แก่นคำ, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา, อารี วังมณีรัตน์, ทรงพร จึงมั่นคง, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์.  2547.  ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร.
กิตติ วงส์พิเชษฐ.  2539.  ผลของการตัดยอดที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว. PDF icon Kitti_Wongpichet.pdf (882.48 KB)
สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร.  2550.  ผลของความเครียดเกลือต่อการสะสมพอลิเอมีนและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการในข้าว. PDF icon Suwat_Teerapongthanakorn.pdf (3.53 MB)
สายันต์ แสงสุวรรณ, พัชรีพร จึงศีลญธรรม.  2564.  ผลของชนิดสารเชื่อมขวางต่อสมบัติไฮโดรเจลที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพของแป้งมันสำปะหลังกราฟด้วยพอลิอะครีลิค/ยางธรรมชาติ เพื่อเป็นวัสดุเคลือบปุ๋ยยูเรียปลดปล่อยช้า. PDF icon Sayan_Sangsuwan.pdf (2.62 MB)
เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด.  2552.  ผลของปริมาณแครอทและน้ำต่อคุณภาพของสปาเกตตีโดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์.

Pages