คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
สุริยา โชคสวัสดิ์, & อภิชาติ อาจนาเสียว. (2547). คุณสมบัติของทรายแม่น้ำมูลสำหรับใช้ทำแบบหล่อทรายชื้น. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Suriya_Choksawat.pdf (5.44 MB)
สุมนา อินทร์คำน้อย, จารุวรรณ ขำเพชร, & วรรณภา ชำนาญกิจ. (2543). งานวิจัยด้านสตรีศึกษาในประเทศไทย. อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Summana_Inkamnoi.pdf (14.89 MB)
PDF icon Sopon_Boonlue_2543.pdf (2.98 MB)
นงคราญ สระโสม, & กนกพร ช่างทอง. (2559). ซิมเพิลพัวส์ซองมอดูลที่มีขนาดจำกัด. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon NongKran_Sasom.pdf (448.08 KB)
PDF icon Chananda_Sinchuen.pdf (6.03 MB)
PDF icon Soraya_Kaewpitoon.pdf (2.19 MB)
PDF icon Patreeya_Wisaijon.pdf (760.88 KB)
PDF icon Nipaporn_Muangjun.pdf (29.42 MB)
อารี วังมณีรัตน์, สุดารัตน์ หอมหวล, & นิธิมา สุทธิพันธุ์. (2547). น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา. อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Aree_Wangmaneerat.pdf (4.59 MB)
ศิริสุดา แสนอิว. (2556). บทบาทของญี่ปุ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในลาวระหว่างปี ค.ศ.1955-2009. อุบลราชธานี: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Sirisuda_sanew.pdf (1.27 MB)
วิศรา ไกรวัฒนพงศ์. (2555). บทบาทของอาเซียนด้านการจัดการความมั่นคงภายในภูมิภาค. อุบลราชธานี: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Wissara_Kra2555.pdf (3.73 MB)
PDF icon Thitirat_Sriwattanapong.pdf (37.22 MB)
ยุพา กาฬเนตร, ประทับใจ สิกขา, & ประสิทธิ์ พวงบุตร. (2544). ประเพณีอีสานในเชิงอนุรักษ์และเผยแพร่. อุบลราชธานี: สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Yupa_Kalanate.pdf (11.48 MB)
PDF icon Theerasak_Chaingsaen.pdf (39.04 MB)
PDF icon Jakkapong_Neelamon.pdf (76.08 MB)
PDF icon Maliwan_Sinnoi.pdf (5.35 MB)
PDF icon Bussakorn_Khumhome.pdf (18.8 MB)
นภาพร นิติภิรมย์ชัย. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาการบัญชี. อุบลราชธานี: คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Napapon_Hongpakdee.pdf (1.79 MB)
PDF icon Chutikarn_Pilasri.pdf (39.64 MB)
PDF icon Pariwat_Somnuek.pdf (11.02 MB)
PDF icon Saksit_Sripa.pdf (1.28 MB)
PDF icon Apichai_Siwaprapakorn.pdf (1.18 MB)
PDF icon UBU-2547.pdf (19.32 MB)
PDF icon Surachai_Suwanlee.pdf (2.53 MB)
PDF icon Wipawee_Saohin.pdf (114.71 MB)

Pages