บทบาทของญี่ปุ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในลาวระหว่างปี ค.ศ.1955-2009

Titleบทบาทของญี่ปุ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในลาวระหว่างปี ค.ศ.1955-2009
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2556
Authorsศิริสุดา แสนอิว
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHC443 ศ492ร 2556
Keywordsการพัฒนาเศรษฐกิจ, ญี่ปุ่น, ภาวะเศรษฐกิจลาว, ลาว--ภาวะเศรษฐกิจ
Abstract

รายงานการวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาบทบาทของญี่ปุ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในลาว ระหว่างปี ค.ศ. 1955-2009 การศึกษานี้ได้นำเอาแนวคิดรัฐที่ปรับตัวแบบเสรีนิยมของโทมัส เบอร์เกอร์เป็นกรอบในการวิเคราะห์ รายงานการวิจัยนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐาน 2 ประการ ประการแรก ญี่ปุ่นมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในลาวระหว่างปร ค.ศ. 1955-2009 อย่างมีนัยสำคัญ ผ่านโครงการการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ของญี่ปุ่นต่อลาว และประการที่สอง ญี่ปุ่นและลาวมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างใกล้ชิด ในฐานะหุ้นส่วนที่มีความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน
จากการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาที่ว่า ญี่ปุ่นมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจลาว โดยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบวิภาคี ด้วยการให้ ODA แก่ลาวอยู่ในระดับสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของเงินให้เปล่า เงินกู้ และความช่วยเหลือทางเทคนิค โดยโครงการที่ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนอยู่ใน 3 ประเด็นหลัก คือ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับ NGOs ของญี่ปุ่นเพื่อทำกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่นของลาวร่วมกันบนพื้นฐานของทัศนคติความมั่นคงมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลจากการให้ ODA ดังนั้น จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเป็นรัฐที่สามารถปรับตัวได้ดีด้วยแนวนโยบายที่เป็นเสรีนิยมมากขึ้น กล่าวคือ แนวคิดเสรีนิยมได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความมั่นคงมนุษย์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไม่เพียงเท่านั้น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การที่ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลาวยังส่งผลให้ญี่ปุ่นได้ดุลการค้าจากลาว และมีแนวโน้มมูลค่าการลงทุนในลาวที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินนโยบายช่วยเหลือต่างประเทศของญี่ปุ่นนั้นอยู่บนฐานคิดผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบแนวคิดเสรีนิยมด้วยเช่นเดียวกัน

Title Alternate The Japanese role in economic development in Laos from 1955 - 2009
Fulltext: