ปัจจัยของการเกิดโรคปลาที่เลี้ยงในกระชังในแม่น้ำมูลเขต จ.อุบลราชธานี

Titleปัจจัยของการเกิดโรคปลาที่เลี้ยงในกระชังในแม่น้ำมูลเขต จ.อุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2551
Authorsจักรพงศ์ นีละมนต์, กาญจนา พยุหะ, ทองดี สีสันต์
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSH171 จ222
Keywordsการเลี้ยงปลาในกระชัง, ปลา--การเลี้ยง--อุบลราชธานี, ปลา--โรค--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษาจำนวนปรสิตในปลาที่เลี้ยงในกระชังแม่น้ำมูล จ.อุบลราชธานี จากจำนวนตัวอย่างปลาทั้งหมด 1,020 ตัวอย่าง พบปลาติดเชื้อปรสิตคิดเป็นร้อยละ 48.8 ของตัวอย่างทั้งหมด พบปรสิตภายนอก 3 Phylum จำนวนสกุลทั้งสิ้น 10 สกุล (genus) ได้แก่ Phylum Protozoa ชนิดปรสิตที่พบ คือ Trichodina (เห็บระฆัง), Oodinium, Epistylis, Glossatella และ Ichthyophthirius, Phylum Platyhelminthes ชนิดปรสิตที่พบคือ ปลิงใส Gyrodactylus และ Dactylogyrus และ Phylum Arthropoda ชนิดปรสิตที่พบ คือ Alitropus (หมัดปลา) Argulus (เห็บปลา) และ Lernaea (หนอนสมอ) และตรวจพบปรสิตภายใน 3 Phylum ได้แก่ Phylum Acanthocephala Phylum Platyhelminthes และ Phylum Protozoa พบเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในปลาจำนวน 1 สกุล คือ Saprolegnia จากการศึกษาในครั้งนี้พบปลาที่เลี้ยงในกระชังแม่น้ำมูลติดเชื้อแบคทีเรีย 4 ชนิด ได้แก่ Flavobacterium, Aeromonas hydrophila, Streptococcis agalatiae และ Plesiomonas shigelloides

Title Alternate Factors affecting the occurrence of fish disease of the cage culture in the mun river Ubon Ratchathani