ผลกระทบของสนามเวลาต่อการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Titleผลกระทบของสนามเวลาต่อการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsอภิชัย ศิวประภากร, วาริณี พลสาร, อรัญญา พิมพ์มงคล
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQK725 อ251
Keywordsการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Abstract

จากอิทธิพลของสนามเวลาทำให้อัตราเร็วปฏิกิริยารีดอกซ์เพิ่มขึ้นได้ สิ่งมีชีวิตมีปฏิกิริยารีดอกซ์อยู่ภายในที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การนำสนามเวลามาประยุกต์ใช้กับเนื้อเยื่อพืช ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2 ชนิด ได้ผลไปในทิศทางที่มีการเจริญเติบโตได้เร็วกว่าปกติ ประมาณ 9.3% โดยน้ำหนัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการประยุกต์สนามเวลากับการควบคุมการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต อย่างเช่นพืช

Title Alternate Effect of time-field on growth of tissue culture