ผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วม ด้านเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ในพิ้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบ

Titleผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วม ด้านเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ในพิ้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746092839
Call NumberHV610 ม246มอบ
Keywordsความเสียหายจากน้ำท่วม, น้ำท่วม--แง่สิ่งแวดล้อม, น้ำท่วม--แง่เศรษฐกิจ, อำเภอวารินชำราบ, อำเภอเมืองอุบลราชธานี, แม่น้ำมูล
Abstract

การวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมในเชิงเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีพื้นที่ศึกษาภายในขอบเขตของถนนรอบเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ พบว่าปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัย ได้แก่ ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สิน ขาดรายได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับน้ำหรือเกิดความเสียหาย ชาวบ้านจำนวนหนึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพปกติจากระบบนิเวศน์ได้ อาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ การประมงเพาะเลี้ยง ผลกระทบต่อการดำรงชีพ คือ ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม ต้องซื้อหาอาหารเก็บตุนไว้ ปัญหาขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานหรือสาธารณูปโภค ได้แก่ เส้นทางคมนาคมทางบก หรือถนนชำรุด หรือถูกตัดขาด ใช้การไม่ได้ ขาดแคลนกระแสไฟฟ้าฯลฯ และได้เสนอแนวทางให้จังหวัดจำกัดจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมิให้ขยายวงกว้างขึ้น โดยใช้มาตรการทางกฎหมายประกอบกับมาตรการทางสังคม หรืออื่น ๆ เพื่อเริ่มแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม จังหวัดควรร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีบทบาทหรืออำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทางน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หรือสิ่งแวดล้อม ให้มีบทบาทร่วมในการแก้ไขปัญหามากขึ้น

Fulltext: