น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา

Titleน้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsอารี วังมณีรัตน์, สุดารัตน์ หอมหวล, นิธิมา สุทธิพันธุ์
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQK898.E75 อ659
Keywordsดอกกันเกรา--น้ำมันหอมระเหย, น้ำมันหอมระเหย--การกลั่น, น้ำมันหอมระเหย--การวิเคราะห์
Abstract

การศึกษาวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา โดยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ การใช้ไขร้อน การใช้ไขเย็นดูดซับ และการสกัดด้วยตัวทำลายที่มีจุดเดือดต่ำ พบว่า วิธีที่เหมาะสมที่สามารถสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกราให้ได้กลิ่นคล้ายคลึงกับธรรมชาติมากที่สุดคือ การสกัดด้วยตัวทำละลายที่มีจุดเดือดต่ำ โดยใช้ตัวทำละลาย Petroleum ether เป็นสารสกัด จากนั้นนำสารสกัดไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี โดยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟฟี-แมสสเปกโทเมตตรี (GC-MS) พบว่า ในสารสกัด Hexane ประกอบด้วยสารเคมี 19 ชนิด และในสารสกัด Petroleum ether ประกอบด้วยสารเคมี 17 ชนิด ทำการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสกัดโดย TLC finger print นอกจากนี้ยังทำการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลชีพ พบว่าสารสกัดด้วยตัวทำละลายที่มีจุดเดือดต่ำมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus

Title Alternate Floral volatiles of Fragrea fragrance Roxb