ผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสมในช่วงฤดูร้อน

Titleผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสมในช่วงฤดูร้อน
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsสุรชัย สุวรรณลี, กังวาน ธรรมแสง, วันชัย อินทิแสง
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746091689
Call NumberSF208 ส848
Keywordsความเครียดเนื่องจากความร้อน, อัตราการผสมติด, โคนม, โคนมลูกผสม
Abstract

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองด้านสรีรวิทยาบางอย่างและอัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสมที่ได้รับความเย็นระยะสั้นในคอกที่มีระบบระเหยไอเย็นในช่วงฤดูร้อน ผลจากการทดลองพบว่า คอกปกติมีค่าดัชนีอุณหภูมิ-ความชื้นสูงกว่าคอกที่ให้ความเย็นประมาณ 2.7 หน่วย เนื่องจากคอกปกติมีอุณหภูมิสูงกว่าคอกที่ให้ความเย็น ถึงแม้ว่าความชื้นสัมพัทธ์จะต่ำกว่าก็ตาม โคที่เลี้ยงในคอกปกติมีอัตราการหายใจเฉลี่ย 42.95 ครั้งต่อนาที ซึ่งสูงกว่าโคที่เลี้ยงในคอกปกติที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าโคที่เลี้ยงในคอกที่ให้ความเย็น (39.04 กับ 38.81 องศาเซลเซียส) ในขณะที่ระดับฮอร์โมน Cortisol, Progesterone, Follicle stimulating hormone และ Luteinizing hormone ไม่มีความแตกต่างกัน ในทำนองเดียวกันอัตราการผสมติดที่พบว่า โคที่เลี้ยงในคอกปกติไม่แตกต่างจากโคที่เลี้ยงในคอกที่ให้ความเย็น คือ มีค่าเท่ากับ 60 และ 66.7 % ตามลำดับ

Title Alternate Effect of short-term cooling on conception rate of crossbred dairy heifers during hot season