ประเพณีอีสานในเชิงอนุรักษ์และเผยแพร่

Titleประเพณีอีสานในเชิงอนุรักษ์และเผยแพร่
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2544
Authorsยุพา กาฬเนตร, ประทับใจ สิกขา, ประสิทธิ์ พวงบุตร
Institutionสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberDS568 ย411
Keywordsทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี--วิจัย, วัฒนธรรมไทย
Abstract

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวความคิดเห็นของท่านผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับประเพณีอีสาน ในด้านการเรียนรู้วิถีชีวิต การมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ การนำมาปรับใช้ในวิถีชีวิต การอนุรักษ์และเผยแพร่ ประเด็นสำคัญของการวิจัยครั้งนี้ มุ่งที่จะนำผลการวิจัยไปปรับใช้ให้เท่าทันกับค่านิยมสังคมปัจจุบัน และเป็นพื้นฐานการศึกษาประเพณีอีสาน

Title Alternate Way of promotion and preservation of northeastern tradition
Fulltext: