ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Titleปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2553
Authorsปริวรรต สมนึก
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberG156.5.E26 ป461 2553
Keywordsการจัดการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยว--การจัดการ--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), การท่องเที่ยว--การตลาด, การท่องเที่ยวอุบลราชธานี, ธุรกิจท่องเที่ยว, อุบลราชธานี--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ระบุตำแหน่งกลยุทธ์ทางการตลาด กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านซะซอม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิคแบบเจาะจง จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มกินข้าวเซาเฮือน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม ร่วมกับการประชุมกลุ่มย่อย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผลการวิจัย พบว่า (1) ปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายในที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ ได้แก่ รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย การคงความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านวิถีชีวิต การมีวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม การกำหนดราคาของกิจกรรมการท่องเที่ยวได้รับการเห็นชอบ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยว ตลอดจนการมีศูนย์วัฒนธรรมของชุมชนเพื่อจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้และหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวอีสาน ส่วนปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ ได้แก่ การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น คำนิยมการท่องเที่ยวของโลกให้ความวนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน และมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจการเที่ยวชมวิธีชีวิตของชุมชนบ้านซะซอมเพิ่มขึ้นด้วย
(2) ตำแหน่งกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านซะซอมจากการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และจัดทำ SPACE Matrix พบว่า ค่าคะแนนที่ได้จุดแข็งเท่ากับ +2.19 และโอกาสเท่ากับ +2.18 ซึ่งตรงกับตำแหน่ง Maxi-Maxi ของ Space Matrix โดยควรเพิ่มรูปแบบการให้บริการ และการขยายตัวสู่ตลาดใหม่มากขึ้น นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับจุดแข็งและโอกาส (So Strategy) ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์แบบก้าวหน้า (Aggressive Strategy)
(3) การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับชุมชน ได้แก่ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง การส่งเสริมการตลาดตลอดจนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชุมชน
(4) การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ชุมชนได้ร่วมกันจัดทำแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้กำหนดขึ้น โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ ตลอดจนแผนงานและโครงการ ตลอดจนกิจกรรมการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างแท้จริง

Title Alternate Key success factors for community-based tourism business management of Bansasom community Naphoklang sub-district Khoongchiam district Ubon Ratchathani province