นิสัยการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน

Titleนิสัยการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2551
Authorsนิภาพร เมืองจันทร์, สุภารัตน์ คำแดง
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB106 bน624
Keywordsการเรียน, นักศึกษาเภสัชศาสตร์, นิสัย, นิสัยทางการเรียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ประเมินนิสัยของการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์และ 2. เปรียบเทียบนิสัยการเรียนของนักศึกษากับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพศ อาบุ ชั้นปี และระบบการรับเข้าศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 278 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสำรวจนิสัยในการเรียน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาเภสัชศาสตร์อยู่ในระดับดี
2. นักศึกษาเพศหญิงทีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
3. นักศึกษากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่ามีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษากลุ่มที่มีอายุมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
4. นักศึกษาภาคปกติมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
5. นิสัยการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
6. นักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีนิสัยการเรียนไม่แตกต่างกัน
7. นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีนิสัยการเรียนไม่แตกต่างกัน
8. นักศึกษากลุ่มที่มีอายุมากกว่ามีนิสัยการเรียนดีกว่านักศึกษาที่มีอายุน้อยกว่า
9. นักศึกษาชั้นปีที่ 5 มีนิสัยการเรียนดีกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2
10. นักศึกษาโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรมีนิสับการเรียนดีกว่านักศึกษาภาคปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Title Alternate Study habits of pharmacy students with different levels of academic achievement