ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาการบัญชี

Titleปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาการบัญชี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2549
Authorsนภาพร นิติภิรมย์ชัย
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF5630 น197
Keywordsการบัญชี--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
Abstract

ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านตัวนักศึกษาด้านวิธีการเรียนของนักศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า วิธีการเรียนของนักเรียน ในด้านการทบทวนบทเรียน ซึ่งได้แก่ การหาหนังสืออ่านเพิ่มเติม นอกเหนือจากหนังสือที่อาจารย์กำหนดให้เรียนในชั้นเรียน การวางแผนการดูหนังสือเพื่อเตรียมสอบ และการทำบันทึกย่อเพื่อช่วยความจำและสะดวกในการทบทวน มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาบัญชี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนของนักศึกษากับผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ การรวมกลุ่มเพื่อนช่วยกันทบทวนบทเรียน มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาบัญชี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Title Alternate Factors influencing the learning effectiveness in accountancy program