ประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)

Titleประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsธีระศักดิ์ เชียงแสน, นัยนา บัวเขียว, นิตยา ศรีใส
Institutionสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG395.T5U25 ธ654
Keywordsมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--การบริหาร, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--การประเมินผล, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--การวางแผน
Abstract

ผลการศึกษาพบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินงานในด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย การกระจายโอกาสทางการศึกษาได็สูงกว่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่วนใหญ่สอดคล้องกับเกณฑ์ แนวโน้มของค่าตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60 ของตัวชี้วัดทั้งหมด บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง ส่วนบัณฑิตและนายจ้างของบัณฑิต ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก สำหรับผู้ที่เคยรับบริการทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยในระดับมากเช่นกัน

Title Alternate Evaluation of the operation of Ubon Rajathanee University in the 8th period of the national education development plan