ปัญหาและแนวทางแก้ไขของนักเรียนทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์สาขาเภสัชศาสตร์

Titleปัญหาและแนวทางแก้ไขของนักเรียนทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์สาขาเภสัชศาสตร์
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, สุวรรณา ภัทรเบญจพล, นิธิมา สิทธิพันธ์
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746092863
Call NumberRS122.95 ศ332
Keywordsการศึกษาขั้นอุดมศึกษา, ทุนรัฐบาล, นักศึกษาเภสัชศาสตร์, เภสัชศาสตร์--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
Abstract

การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ สาขาเภสัชศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาด้านการเงินที่สำคัญเกิดจากจำนวนเงินทุนที่ได้รับมีจำนวนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งการเรียนและอื่น ๆ รวมทั้งมีการเบิกจ่ายที่ล่าช้า ต้องสำรองเงินออกไปก่อน ปัญหาด้านการเรียนที่สำคัญคือ การสนับสนุนทุน เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการดำ้เนินการวิจัย และแหล่งค้นคว้าเอกสารข้อมูล ส่วนปัญหาด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเป็นปัญหาน้อยมาก และพบว่าผู้ที่ประสบปัญหาการเงินจะมีระยาเวลาศึกษามากกว่านักเรียนทุนที่ไม่มีปัญหาการเงินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Title Alternate Research report problem assessment and solution of university development commission (UDC) scholars in field of pharmaceutical sciences
Fulltext: