งานวิจัยด้านสตรีศึกษาในประเทศไทย

Titleงานวิจัยด้านสตรีศึกษาในประเทศไทย
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2543
Authorsสุมนา อินทร์คำน้อย, จารุวรรณ ขำเพชร, วรรณภา ชำนาญกิจ
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHQ1180.T5 ส841
Keywordsสตรีกับการพัฒนาชุมชน, สตรีศึกษา
Abstract

งานวิจัยด้านสตรีศึกษาในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและประมวลความรู้งานวิจัยด้านสตรีศึกษา ตลอดจนปัญหาและทิศทางงานวิจัยศึกษาในประเทศไทย โดยการสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยจำนวน 1068 เรื่อง ในช่วง พ.ศ.2513-2542 รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้นำองค์กรสตรีและผู้ชำนาญการด้านสตรีศึกษา และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้านปัญหาและทิศทางงานวิจัยในอนาคต

Title Alternate Women's studies in Thailand