ชนิดของเชื้อรา วีเอ ไมคอร์ไรซา ในบริเวณดินเค็มของจังหวัดอุบลราชธานี

Titleชนิดของเชื้อรา วีเอ ไมคอร์ไรซา ในบริเวณดินเค็มของจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2543
Authorsโสภณ บุญลือ, ชริดา ปุกหุต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberS592.575 ร451
Keywordsดินเค็ม, วีเอ ไมคอร์ไรซา, เชื้อรา
Abstract

ทำการสำรวจพื้นที่ ๆ มีรายงานว่าเป็นดินเค็มในเขต อ.เขื่องใน อ.ตระการพืชผล อ.ม่วงสามสิบ และ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พบว่า พื้นที่ ๆ ต่างกันจะมีจำนวนสปอร์ทั้งหมดของเชื้อรา วีเอ ไมคอร์ไรซา ต่อดิน 1 กรัม และความหนาแน่นของการเข้าอยู่อาศัยในรากพืชของเชื้อราแตกต่างกัน และพบว่าชนิดของพืชอาศัยมีผลต่อความแตกต่างของจำนวนสปอร์ทั้งหมดในดิน ส่วนความเค็มของดิน พบว่า ความเค็มของดินไม่แปนผกผันกับจำนวนสปอร์ของเชื้อราเสมอไป คือถ้าดินมีความเค็มมากจะมีจำนวนสปอร์น้อย และถ้ามีความเค็มน้อยจะมีจำนวนสปอร์มาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของเชื้อราแต่ละชนิดให้เจริญในสภาพดินเค็มในระดับต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน

Title Alternate Species of VA mycorrhizal fungi in saline soil area of Ubon Ratchathani province