ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Titleทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsภัทรียา วิสัยจร
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLC32 ภ687ท
Keywordsการศึกษาด้วยตนเอง
Abstract

This study was designed to investigate Thai students' attitudes to strategies involving more self-direction in a university setting. It examined the responses of 691 first year undergraduate students at a Thai university to a questionnaire about self-directed learning in an EFL context. The findings revealed the students' dissatisfaction with traditional methods that required teachers to direct and dominate proceedings, and indicated that Thai students were ready to try other ways to conduct their education. The results of the study have important implications for Thai students, teachers, administrators and curriculum designers as they are exposed within their own cultural framework to finding from different educational contexts.

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/eresearch/b58293/abstract.pdf
Title Alternate Thai students' attitudes to self-directed learning