ปัจจัยที่มีผลต่อการตกออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการตกออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsมะลิวัลย์ สินน้อย
Institutionสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9789745231627
Call NumberLC146.8.T5 ม272
Keywordsการตกออกของนักศึกษา, การศึกษาระดับปริญญาตรี, การออกกลางคัน, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Abstract

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลทำให้นักศึกษาตกออก อันดับแรกและอันดับสุดท้าย ได้แก่ การอ่านหนังสือไม่ทัน อันดับที่ 2 คือ การเรียนไม่รู้เรื่องเรียนไม่เข้าใจ และอันดับที่ 3 คือ พื้นความรู้ไม่ได้ และการถูกบังคับให้เลือกเรียนวิชาที่ไม่ชอบ เมื่อศึกษาปัญหา 2 ด้าน คือ ปัญหาจากตัวนักศึกษาเองและปัญหาจากสถานศึกษา พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 1.ปัญหาที่เกิดจากตัวนักศึกษาเองนั้นนักศึกษาให้ความสำคัญอันดับแรกกับปัญหาด้านพื้นฐานการศึกษาในระดับมัธยมปลาย อันดับ 2 คือ ปัญหาด้านการเรียนของนักศึกษา อันดับ 3 คือ ปัญหาส่วนตัวและปัญหาครอบครัว 2.ปัญหาจากสถานศึกษา ปัญหาที่นักศึกษาเลือกเป็นอันดับแรก คือ ปัญหาด้านอาจารย์ผู้สอน (สอนไม่เข้าใจ) อันดับ 2 คือปัญหาด้านหลักสูตร (เนื้อหาวิชามากเกินไป) และอันดับ 3 คือปัญหาด้านสภาพแวดล้อมภายในสถาบัน (จำนวนที่นั่งในชั้นเรียนน้อยกว่าจำนวนนักศึกษา) ข้อเสนอแนะและแนวทางที่ควรปรับปรุงเพื่อให้นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสูงขึ้นกว่า 2.00 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และสิ่งที่นักศึกษาเลือกมาเป็นอันดับแรก คือ ตั้งใจเรียนมากขึ้นกว่าเดิม อันดับ 2 คือ รับผิดชอบต่อตนเอง อันดับ 3 คือ อ่านหนังสือให้มากกว่าเดิม และด้านการปรับปรุงของสถานศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสูงขึ้นกว่า 2.00

Title Alternate Factors affecting drop out of undergraduate students of Ubon Ratchathani University
Fulltext: