ประชาธิปไตยที่กินได้: ศึกษากรณีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชุมชนดงภูโหล่นของหมู่บ้านโนนศาลา ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleประชาธิปไตยที่กินได้: ศึกษากรณีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชุมชนดงภูโหล่นของหมู่บ้านโนนศาลา ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2554
Authorsฐิติรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSD657.T5 ฐ329
Keywordsการจัดการป่าไม้--การมีส่วนร่วมของประชาชน, การบริหารจัดการทรัพยากรป่าชุมชน, ชุมชนดงภูหล่น, บ้านโนนศาลา, ป่าชุมชน
Abstract

หมู่บ้านโนนศาลา ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประสบปัญหาการจัดการป่าชุมชนเนื่องจากมีกลุ่มนานทุนเข้ามาบุกรุกพื้นที่เพื่อทำสวนยางพาราและได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมป่าไม้ และปลัดอำเภอก็ได้เข้ามาช่วยเหลือ ด้วยการจัดทำการสำรวจทางอากาศ และเดินเรื่องฟ้องร้องศาล แต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากขาดการบังคับบัญชาใช้กฎป่าชุมชนกับภายนอกชุมชน และขาดความร่วมมือจากชุมชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากการบุกรุกป่าของนายทุนมีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนในหมู่บ้านตนเองเป็นผู้ทำลายและขายพื้นที่ให้กับนายทุน
ดังนั้น กรณีศึกษาปัญหาการจัดการป่าชุมชนนี้ จึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาว่า วาทกรรม ?ประชาธิปไตยกินได้? สามารถใช้ได้กับการบริหารจัดการทรัพยากรของประชาชนตามหลักการมีส่วนร่วมและหลักสิทธิชุมชนหรือไม่ เพราะถึงแม้ว่าจะมีวาทกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย และการกระจายอำนาจของประชาชนแล้ว แต่ก็ยังคงมีอีกหลายชุมชนที่ยังไม่พร้อมและยังต้องการความช่วยเหลือช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านอำนาจบริหารจัดการให้กลายเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

Title Alternate Edible democracy: case study for Non Sala village's political participation in Dong Phu Lon community forest