ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2549
Authorsสรญา แก้วพิทูลย์
Institutionวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9745231339
Call NumberRA410.5 ส 325
Keywordsบริการทางการแพทย์--ต้นทุนและประสิทธิผล, ศูนย์สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
Abstract

การวิจัยเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการด้านสุขภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงบประมาณให้เำหมาะสมการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพชุมชนซึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เรื่องจากขาดข้อมูลทางด้านต้นทุน พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยของงานส่งเสริมสุขภาพต่ำกว่างานรักษาพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของระบบบริการสุขภาพ ดังนั้นทางหน่วยงานจึงควรเน้นการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในด้านต้นทุนพบว่าส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานมากที่สุด ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านแรงงานและการลดต้นทุนด้านวัสดุ การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของบุคลากร คุณภาพของงาน จึงเป็นมาตรการหนึ่งในการลดต้นทุน ผลที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลให้ทันสมัยและครบถ้วน

Title Alternate Unit cost of primary care unit Ubon Rajathanee University