Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
ภาพกิจกรรม

การอบรมเรื่องการสำรวจข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น

คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเรื่องการสำรวจข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 2 …