รายงานการประชุม ปี 2553

ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 26 -27 เมษายน 2553 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  2/2553 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2553 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2553 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานการประชุม ปี 2554

ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 31 มกราคม 2554 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี

ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 ณ ชั้น 5 อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานการประชุม ปี 2555

ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนามเป้า กรุงเทพฯ

ครั้งที่  3/2555 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมไหมมัดหมี่ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการประชุม ปี 2556

ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนามเป้า กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 ณ ชั้น 5 อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

รายงานการประชุม ปี 2557

ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 3-4 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมสัมมนา หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารพญาไท กรุงเทพฯ

รายงานการประชุม ปี 2558

ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น