คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
วาสนา เหง้าเกษ, กนกพร ช่างทอง, นงคราญ สระโสม, รตี โบจรัส, ศศิธร ปัจจุโส.  2552.  สื่อการสอนเพื่อการทบทวนแบบมีการโต้ตอบกับผู้เรียนโดยทันที: สำหรับวิชาแคลคูลัส 1.
อารยา โพธิสรณ์, วิชิต สมบัติ, ธนกร ลิ้มสุวรรณ.  2546.  ส่วนประกอบในการค้นหากฎความเกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลในรูปแบบ XML. PDF icon Araya_Pothisorn.pdf (3.67 MB)
สายเพชร อักโข.  2548.  ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผ้ากาบบัวในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Saipetch_Akkho.pdf (6.32 MB)
บุณยนุช บุญเฉลิมรัตน์.  2560.  ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแช่แข็งของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Boonyanuch_Boon.pdf (1.84 MB)
พงษ์พัฒน์ ปีตาภา.  2558.  ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี: กรณีศึกษาอำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำขุ่น. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon PhongpatPeetapa.pdf (76.18 MB)
ทิฆัมพร เพทราเวช.  2556.  ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Ticomporn_Phe.pdf (14.85 MB)
ติณณ์ ขจรเงิน.  2556.  ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ : กรณีศึกษาร้านนำทองชัย อะไหล่รถยนต์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Tinn_Kha.pdf (25 MB)
คัมภีร์ แก้ววงษา.  2554.  องค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Khampee_Kae.pdf (22.82 MB)
ปรียาภัทร วรรณสุข.  2551.  องค์ประกอบและการประมาณปริมาณขยะเขตเทศบาลตำบลนาส่วง จังหวัดอุบลราชธานี. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Piyapat_Wannasuk.pdf (4.78 MB)
สุริยา อุดด้วง.  2552.  อนุกรมวิธานของปลาข้างลาย (Crossocheilus atrilimes Kottelat, 2000). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อรุณรัตน์ อนันตทัศน์, สุรีพร เกตุงาม.  2551.  อาร์เอพีดี-พีซีอาร์ที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบและจำแนกสายพันธุ์ละหุ่ง. PDF icon Arunrat_Anantatas.pdf (3.99 MB)
สวลี วงศ์ไชยา.  2560.  อิทธิพลกลยุทธ์ธุรกิจและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME). บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Sawalee_Wongchaiya.pdf (1.41 MB)
รังสรรค์ ไชยเชษฐ์.  2554.  อิทธิพลการสั่นสะเทือนของลูกหินขัดข้าวต่อปริมาณการแตกหักของข้าวหอมมะลิ 105 ด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)PDF icon Rungsan_Cha.pdf (7.27 MB)
ธีระพงษ์ บุญปรก.  2555.  อิทธิพลของ colchicine และ oryzalin ต่อการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมของสบู่ดำ. วท.ม (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)PDF icon Teerapong_Boo.pdf (6.67 MB)
วิชญานันต์ เทียมสุวรรณ.  2551.  อิทธิพลของ NAA BA น้ำตาลซูโครสและอาหารเสริมต่อการเจริญของโปรโตคอร์มเอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum Rchb.f.). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Wichayanun_Thiamsuwan.pdf (63.19 MB)
ธนชัย จารุจิต.  2555.  อิทธิพลของ NAA BA อาหารเสริม น้ำตาลซูโครส และอุณหภูมิต่อการเจริญของต้นออกเหลืองจันทรบูร (Dendrobium friedericksianum Rchb.f.). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Tanachai_Jarujit.pdf (1.04 MB)
ประพนธ์ บุญเจริญ, สุภาวดี แก้วระหัน, นพมาศ นามแดง, ประสิทธิ์ กาญจนา.  2547.  อิทธิพลของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective microoganisms (EM)) ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้าสายพันธุ์ กข 7 ขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ด. PDF icon Prapon_Boonjaroen.pdf (3.2 MB)
ฉันทนา พรมจันทร์.  2549.  อิทธิพลของซิลิกอนและโซเดียมคลอไรด์ต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของข้าว (Oryza sativa L.). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Chantana_Phr.pdf (7.33 MB)
พุทธพร แสงเทียน, สุกัญญา ศรีสง่า, ณัฐยา พูนสุวรรณ.  2551.  อิทธิพลของถ่านและน้ำส้มควันไม้ต่อคุณสมบัติแผ่นยางพารา.
บุญส่ง เอกพงษ์, พิทักษ์ สิงห์ทองลา, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.  2541.  อิทธิพลของปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัสที่มีผลต่อผลผลิตมะเขือเทศในระบบน้ำหยด. PDF icon Boonsong_Akkapong.pdf (394.3 KB)
วัลยา วิริยเสนกุล.  2549.  อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน. PDF icon Vonlaya_Viriyasenkul.pdf (1.85 MB)
นุชจิรา วรรณสิทธิ์.  2558.  อิทธิพลของวิธีการกระตุ้นด้วยความเครียดต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอลูมิเนียมผสมกึ่งของแข็งเกรด A356. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon NutchiraWannasit.pdf (137.68 MB)
จิตรพล เดชา.  2548.  อิทธิพลของสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ธรรมชาติต่อการอุดตันของการกรองแบบนาโนฟิลเตรชั่น. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Jittapol_De.pdf (57.79 MB)

Pages