วิธีการบริหารคลังที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleวิธีการบริหารคลังที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsกิ่งแก้ว สุระเสน
Degreeเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ก632ว
Keywordsการบริหารการคลัง, การบริหารเวชภัณฑ์, การลดต้นทุน, เภสัชกรรม--การบริหาร, เภสัชกรรมของโรงพยาบาล--การบริหาร, โรงพยาบาลวารินชำราบ--การบริหาร
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการบริหารคลังที่เหมาะสมที่ทำให้ต้นทุนโดยรวมของการบริหารเวชภัณฑ์มีค่าร้อยที่สุดของโรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาเก็บข้อมูลย้อนหลัง เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2550 เก็บข้อมูลต้นทุนพื้นฐานโดยใช้แนวทางของ International Health Program Thailand ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าลงทุน ส่วนต้นทุนในการบริหารเวชภัณฑ์คงคลัง ได้แก่ ต้นทุนการสั่งซื้อ และต้นทุนการเก็บรักษา วิเคราะห์โดยใช้ระบบต้นทุนระบบฐานกิจกรรม ทั้งนี้การจัดการยาคงคลังใช้ระบบ ABC ANALYSIS โดยแยกรายการยาออกเป็น 3 กลุ่ม เป็น กลุ่ม A, B และ C ตามมูลค่าการใช้ยาสะสมตลอดปี จากนั้นนำยากลุ่ม A และกลุ่ม C มาหาต้นทุนรวมของยาตามรูปแบบการสั่งซื้อแบบปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ-Economic ordering Quantity) แล้วเปรียบเทียบกับต้นทุนรวมของยาตามรูปแบบการสั่งซื้อแบบเดิม
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนรวมของยากลุ่ม A และกลุ่ม C อย่างละ 59 รายการ ตามวิธีการสั่งซื้อแบบเดิมกับการใช้วิธีการสั่งซื้อแบบ EOQ ทั้งนี้เมื่อกำหนดให้ 1 ใบสั่ง มีรายการยาเท่ากับ 1, 2 หรือ 3 รายการ พบว่าวิธีการสั่งซื้อแบบ EOQ จะมีต้นทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑ์น้อยกว่าวิธีการสั่งซื้อแบบเดิมเท่ากับ 290,255.44 บาท, 325,523.55 บาท และ 337,827.63 บาท/ปี
ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าวิธีการสั่งซื้อแบบ EOQ มีประสิทธิผลในการลดต้นทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ตามการนำวิธีการสั่งซื้อแบบ EOQ นี้ไปใช้จริง ควรมีการปรับให้เหมาะสมกับยาแต่ละรายการ ซึ่งมีอันตรการใช้ไม่คงที่ตลอดปี

Title Alternate Appropriate inventory management methods to reduce inventory total cost : a case study at Warinchamrab Hospital, Ubonratchathani