วิธีการจัดรูปแบบข้อมูลแบบใหม่สำหรับแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้วิธีเคราซ์คอมโพสิชันบนระบบคลัสเตอร์

Titleวิธีการจัดรูปแบบข้อมูลแบบใหม่สำหรับแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้วิธีเคราซ์คอมโพสิชันบนระบบคลัสเตอร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsอนิรุธ สืบสิงห์
Academic Departmentคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA อ178
Keywordsการจัดรูปแบบข้อมูล, การเขียนโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์, การโปรแกรมเชิงเส้น, คลัสเตอร์, สมการเชิงอนุพันธ์--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมประยุกต์แบบขนาน
Abstract

วิทยานิพนธ์นี้ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับการประมวลผลแบบขนานบนระบบคลัสเตอร์ โดยให้ชื่อว่า ไรท์มองเกิลบล็อก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับวิธีการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นด้วยวิธีการเคราซ์ดีคอมโพสิชัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีกว่าการจัดรูปแบบข้อมูลแบบคอลัมภ์บล็อก และการจัดรูปแบบข้อมูลแบบแถวบล็อก โดยทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานแบบขนานของการจัดรูปแบบข้อมูลที่ออกแบบใหม่ กับการจัดรูปแบบข้อมูลแบบคอลัมภ์บล็อก และการจัดรูปแบบข้อมูลแบบแถวบล๊อก นอกจากนี้ยังได้ทำการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการประมวลแบบขนานด้วยการจัดรูปแบบข้อมูลแบบใหม่กับการประมวลแบบลำดับด้วย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการจัดรูปแบบข้อมูลแบบขนานรูปแบบใหม่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่าและใช้เวลาในประมวลผลน้อยกว่าการประมลผลแบบลำดับ

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Aniruth_Sueb/abstract.pdf
Title Alternate A new data layout for solving linear equations system using crout decomposition on a computational cluster
Fulltext: