วิธีการหาคำตอบสำหรับการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางการขนส่งของตลาดกลางยางพารา

Titleวิธีการหาคำตอบสำหรับการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางการขนส่งของตลาดกลางยางพารา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsสมศักดิ์ แก้วพลอย
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT ส282ว 2559
Keywordsการขนส่ง, การจัดการเส้นทางขนส่ง, การแก้ปัญหา, ตลาดยางพารา, ยางพารา, วิธีการหาคำตอบ, โปรแกรมฮิวริสติก
Abstract

ตลาดกลางยางพาราเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายผลผลิตยางพาราของผู้ขายไปยังผู้ซื้อ เมื่อพิจารณาระบบตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ถือว่ายังเป็นตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ชายต้องนำยางพาราทั้งหมดเข้าตลาดกลาง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ขายที่อยู่ห่างไกล และมีปริมาณผลผลิตน้อย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ประยุกต์ใช้วิธีการค้นหาแบบทาบูในการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งของจุดรับซื้อยางพาราและการจัดสรรผู้ขาย และการจัดเส้นทางการขนส่งของตลาดกลางยางพารา ผลการวิจัยพบว่า จำนวนจุดรับซื้อมีทั้งหมด 16 จุดรับซื้อโดยตลาดกลางเปิดเป็นจุดรับซื้อแบบไม่จำกัดขนาดความจุ และจุดรับซื้ออื่น ๆ มีขนาดความจุ 10 ตัน จำนวนยานพาหนะ 5 คัน (5 เส้นทาง) โดยเลือกใช้รถจำนวน 2 ขนาด คือ รถบรรทุกขนาด 10 ล้อม จำนวน 4 คัน รถบรรทุกขนาด 10 ล้อและรถลากพ่วง จำนวน 1 คัน ซึ่งมีต้นทุนรวมเท่ากับ 53,313.89 บาท/วัน เมื่อทำการวัดประสิทธิภาพของคำตอบด้วยโปรแกรม Lingo 13 กับปัญหาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และปัญหาจริง พบว่าคำตอบที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

Title Alternate A solution approach for solving the location routing problem of the central rubber market