วิธีการแปรผันกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้ สำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 2 กรณีพิจารณาจำนวนประเภทของเครื่องจักรสำหรับแต่ละสถานีงาน

Titleวิธีการแปรผันกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้ สำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 2 กรณีพิจารณาจำนวนประเภทของเครื่องจักรสำหรับแต่ละสถานีงาน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2562
Authorsกนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS ก124 2562
Keywordsการจัดสมดุลสายการผลิต -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์, การจัดสมดุลสายประกอบการแบบเส้นตรงประเภทที่ 2, วิธีการแปรผัรกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้, สายการผลิต -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการแปรผันกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้ (Variable Neighborhood Strategy Adaptive Search: VaNSAS) ในการแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 2 กรณีที่พิจารณาจำนวนประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละสถานีงานและแก้ปัญหาสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 2 สำหรับปัญหามาตรฐานทั้ง 128 ปัญหา โดยมีเป้าหมายเพื่อหารอบเวลาการผลิตที่น้อยที่สุด (c) โดยได้ประยุกต์และพัฒนาวิธีการแปรผันกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้ เพื่อแก้ปัญหาซึ่งเป็นวิธีการใหม่มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสร้างชุดของงาน (2) การเลือกใช้กล่องดำที่จะดำเนินการหาคำตอบของชุดคำตอบเริ่มต้น (3) การทำงานของกล่องดำ (4) การอัพเดตคำตอบ และ (5) การทำซ้ำขั้นตอนที่ (2) ถึง (4) จากผลการทดสอบกับปัญหากรณีศึกษาพบว่าวิธีการแปรผันกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้สามารถลดรอบเวลาการผลิตลงได้จากเดิม 2.00 นาที ลดลงเหลือ 1.23 นาที และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสายการประกอบเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบเส้นตรงประเภทที่ 2 ของกรณีศึกษาได้เท่ากับ 70.36 เปอร์เซ็นต์ และในการทดสอบกับปัญหามาตรฐานทั้ง 128 ปัญหา พบว่าวิธีการแปรผันกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้ สามาถหาค่าคำตอบที่เหมาะสมได้ทั้งหมด 128 ปัญหา

Title Alternate Variable neighborhood strategy adaptive search for assembly line balancing problem type 2 when consider number of type machine used in each workstation