วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างสำหรับแก้ปัญหา การจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 1

Titleวิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างสำหรับแก้ปัญหา การจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 1
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsภาณุภัณฑ์ ภาระเวช
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS ภ433ว
Keywordsการควบคุมการผลิต, การวางแผนการผลิต
Abstract

งานวิจัยฉบับนี้นำเสนอวิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง (Differential Evolution: DE) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสายการประกอบแบบเส้นตรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาจำนวนสถานีงานน้อยที่สุด จึงจัดเป็นปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 1 (Simple Assembly Line Balancing Problem Type 1 : SALBP-1) ซึ่งวิธีการวิวัฒนาการ โดยใช้ผลต่างจะทำการสร้างเวกเตอร์เริ่มต้น โดยการสุ่มจำนวนจริง จากนั้นจะทำการปรับปรุงคำตอบโดยการปรับปรุงเปลี่ยนพิกัด แลกเปลี่ยนพิกัด และทำการคัดเลือก โดยงานวิจัยนี้ ได้ประยุกต์ใช้วิธีปรับเปลี่ยนพิกัด 3 วิธี คือ DE/rand, DE/Best/1 และ DE/rand-to-best/1 มาใช้ร่วมกับวิธีแลกเปลี่ยนพิกัด 2 วิธี คือ Binomial Crossover และ Exponential Crossover 2 Position ในการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 1 สำหรับชุดปัญหาของ Talbot สามารถพบคำตอบที่ดีที่สุดครบทั้ง 64 ปัญหา สำหรับชุดปัญหาของ Scholl สามารถพบคำตอบที่ดีที่สุด 100 ปัญหา จาก 168 ปัญหา และปัญหากรณีศึกษา สามารถลดสถานีงานเหลือ 13 สถานี จาก 19 สถานี ซึ่งจากการทดลองพบว่า สำหรับปัญหาที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนของปัญหามาก การนำวิธี DE/rand-to-best/1มาใช้ร่วมกับวิธี Exponential Crossover 2 Position มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Title Alternate Differential evolution algorithm to solve simple assembly line balancing problem type 1
Fulltext: