วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างแบบปรับปรุงสำหรับแก้ไขปัญหาการวางแผนการปลูกพืชแบบหลายลำดับขั้นในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

Titleวิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างแบบปรับปรุงสำหรับแก้ไขปัญหาการวางแผนการปลูกพืชแบบหลายลำดับขั้นในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsผจงจิต พิจิตบรรจง
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ผ142 2560
Keywordsการวงแผนปลูกพืช, ปาล์มน้ำมัน -- การปลูก -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, ยางพรารา -- การปลูก -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
Abstract

งานวิจัยนี้นําเสนอการแก้ปัญหาการวางแผนการปลูกพืช การหาทําเลที่ตั้งจุดรับซื้อและโรงงานแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยวิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างและวิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างแบบปรับปรุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้กําไรที่สูงที่สุด แบ่งวิธีการหาคําตอบออกเป็น 4 วิธีคือ 1) วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง 2) วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างร่วมกับการค้นหาเฉพาะที่ซึ่งเพิ่มขั้นตอนการค้นหาเฉพาะที่เข้าไปหลังกระบวนคัดเลือกโดยใช้อัลกอลิทึมวิธีการเปลี่ยนตําแหน่งและวิธีการสลับตําแหน่ง 3) วิธีการเก็บค่าตัวเลขสุ่มที่ดีที่สุดของวิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเป็นการปรับปรุงกระบวนการในขั้นตอนการปรับเปลี่ยนค่า และ 4) วิธีการเก็บค่าตัวเลขสุ่มที่ดีที่สุดของวิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างร่วมกับการค้นหาเฉพาะที่ ซึ่งเป็นวิธีผสมระหว่างวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 และจําแนกวิธีออกเป็น 8 วิธีที่แตกต่างกัน ผลการทดลองพบว่า ในกลุ่มปัญหาขนาดเล็กทุกวิธีการให้คําตอบที่ดีที่สุดไม่แตกต่างกัน แต่ในกลุ่มปัญหาขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และปัญหาจริงไม่สามารถหาคําตอบที่ดีที่สุดได้เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการหาคําตอบจากทั้ง 8 วิธีพบว่าวิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างแบบปรับปรุงด้วยการเพิ่มการค้นหาเฉพาะที่โดยใช้อัลกอลิทึมวิธีการสลับ ตําแหน่งร่วมกับวิธีการเก็บค่าตัวเลขสุ่มที่ดีที่สุดให้ค่าคําตอบที่สูงที่สุดที่เวลาเท่ากัน โดยมีกําไรที่สูงที่สุดเท่ากับ 13,823,443.2 บาทต่อวัน

Title Alternate Improved differential evolution algorithms for solving multi-stage crop planning model in Southern Region of Thailand