วิธีการสืบเสาะเพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของแสงและแสงเชิงเรขาคณิต

Titleวิธีการสืบเสาะเพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของแสงและแสงเชิงเรขาคณิต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsอนุรักษ์ สงัด
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC อ199 2563
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, ทัศนศาสตร์, ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของแสงและแสงเชิงเรขาคณิตและเพื่อศึกษาความรู้คงทนของความเข้าใจที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของแสงและแสงเชิงเรขาคณิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร โดยสุ่มตัวอย่างแบบ Cluster random sampling จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแบบวัดความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของแสงและแสงเชิงเรขาคณิต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 วิเคราะห์ข้อมูลใช้คะแนนเฉลี่ย สถิติการทดสอบ t-test
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักเรียนเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของแสงและแสงเชิงเรขาคณิตของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความรู้คงทนของนักเรียนเรื่องธรรมชาติของแสงและแสงเชิงเรขาคณิต อยู่ในระดับดีมาก และคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะครั้งที่ 2 เมื่อเว้นระยะการสอบสองสัปดาห์ไม่แตกต่างจากคะแนนสอบทันทีหลังเรียนจบบท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Title Alternate Inquiry-based approach to develop understanding on nature of light and geometric optics
Fulltext: