ลิแกนด์ P-Heterocyclic ที่มีความหนาแน่นอิเล็กตรอนสูง : การนำไปประยุกต์ในปฏิกิริยา Pd-catalyzed cross-coupling

Titleลิแกนด์ P-Heterocyclic ที่มีความหนาแน่นอิเล็กตรอนสูง : การนำไปประยุกต์ในปฏิกิริยา Pd-catalyzed cross-coupling
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2555
Authorsกิตติยา วงษ์ขันธ์, อโณทัย จันภักดี, เกษราภรณ์ จันงาม
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD411 ก674
Keywordsตัวเร่งปฏิกิริยา, ปฏิกิริยา Pd-catalyzed cross-coupling, ลิแกนด์, ลิแกนด์--การวิเคราะห์
Abstract

งานวิจัยนี้ได้ทดสอบผลของลิแกนด์ P-heterocyclic ที่มีความหนาแน่นอิเล็กตรอนสูงเพื่อใช้ในการเร่งปฏิกิริยา Suzuki-Miyaura cross-coupling ระหว่าง 2-chloro pyridine และ phenyl boronic acid โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับกรณีใช้ลิแกนด์ฟอสฟีนชนิดอื่น ๆ สำหรับสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการเร่งปฏิกิริยา Suzuki-Miyaura cross-coupling ระหว่าง 2-chloro pyridine และ phenyl boronic acid คือ PdCl2(PPh3)2 (1 mol%), PPh3 (10 mol%), and aqueous 1 M Na2CO3 (2.5 eq.) ใน refluxing 1,4-dioxane ผลการทดสอบประสิทธิภาพในปฏิกิริยา Suzuki-Miyaura cross-coupling ทั้งในกรณีไม่เติมลิแกนด์ และเติม PPh3, OPPh3, SPPh3, P-heterocyclic (PO, PS และ PN) พบว่า PPh3 มีประสิทธิภาพทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สูงที่สุด และในงานวิจัยนี้ประสบผลสำเร็จในการสังเคราะห์สารโมเลกุลเป้าหมายซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะนำไปใช้ในการสารประกอบเชิงซ้อนอิริเดียมและรูทีเนียมเพื่อใช้เป็น OLEDs และ Dye sensitized solar cell

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/eresearch/b178042/abstract.pdf
Title Alternate P-heterocyclic electron rich ligand: applications in Pd-catalyzed cross-coupling reaction