วัฒนธรรมการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรตามบริเวณชายแดนแม่น้ำโขงของจังหวัดอุบลราชธานี

Titleวัฒนธรรมการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรตามบริเวณชายแดนแม่น้ำโขงของจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2542
Authorsวริษา สินทวีวรกุล, นนทกรณ์ อุรโสภณ, วรวิทย์ ธนสุนทรสุทธิ, ณรงค์ สามารถ
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB203 ร451ว
Keywordsโคพื้นเมือง--การเลี้ยง
Abstract

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองตามบริเวณพื้นที่ป่าเขาแถบชายแดนแม่น้ำโขงของจังหวัดอุบลราชธานี ทำการเลี้ยงโคพื้นเมืองเป็นอาชีพรอง นอกเหนือจากอาชีพหลักคือการทำนา เนื่องจากมีพื้นทางทางการเกษตรน้อย เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงเลี้ยงโคโดยการต้อนขึ้นไปไว้บนเขา ในขณะที่อยู่บนเขาจะมีการรวมฝูงขนาดแตกต่างกันออกไป พื้นที่เลี้ยงบนเขาจะเป็นพื้นที่ที่ทำการเลี้ยงมาตั้งแต่บรรพบุรุษ