ลักษณะสมบัติน้ำเสียฟาร์มสุกรขนาดเล็กในอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

Titleลักษณะสมบัติน้ำเสียฟาร์มสุกรขนาดเล็กในอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsจีระพงศ์ พันธ์ดี
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD จ564ล
Keywordsการกำจัดของเสีย, น้ำเสีย--การควบคุม, น้ำเสีย--การบำบัด, ฟาร์มสุกร--การจัดการของเสีย, ระบบบำบัดน้ำเสีย
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาลักษณะน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรขนาดเล็ก ในอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยปัจจุบันฟาร์มสุกรตัวอย่างบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อดินตามธรรมชาติ สำหรับการศึกษาได้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียต่อเนื่องในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนมกราคม 2553 ผลจากการศึกษาพบว่า ค่าความเป็นกรดด่าง (6.37-6.88) และค่าทีเคเอ็น (21-148 มิลลิกรัมต่อลิตร) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดในขณะที่ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี และค่าของแข็งแขวนลอบในน้ำเสียพบว่าเกินค่ามาตรฐานกำหนด โดยน้ำที่เข้าระบบบำบัดมีค่าบีโอดี เท่ากับ 1,001-1,045 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินมาตรฐานกำหนด 10 เท่า และน้ำที่ผ่านออกจากระบบมีค่าบีโอดีเท่ากับ 423-470 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินมาตรฐานกำหนด 4 เท่า สำหรับผลวิเคราะห์ค่าซีโอดีพบว่าน้ำที่เข้าและออกจากระบบบำบัดมีค่าซีโอดี เท่ากับ 1,442.5-1687.5 และ 673-768 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ซึ่งเกินกว่ามาตรฐาน 4 และ 2 เท่าตามลำดับ ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งแขวนลอยในน้ำเข้าระบบบำบัดซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,550-2,696 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินมาตรฐาน 10 เท่า ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถกำจัดของแข็งแขวนลอยได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่น้ำที่ออกจากระบบบำบัดยังคงมีค่าของแข็งแขวนลอยสูงถึง 308-339 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินมาตรฐาน 2 เท่า ผลข้างต้นบ่งชี้ได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียในปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐาน ควรมีการปรับปรุงระบบให้มีศักยภาพในการกำจัดสารคาร์บอนอินทรีย์และของแข็งเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นระบบบ่อปรับเสถียรหรือบึงประดิษฐ์

Title Alternate Characteristics of small swine farm wastewater in Kanthararom district, Si Sa Ket
Fulltext: