วาทกรรมกับการสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน: การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงพิพากษ์

Titleวาทกรรมกับการสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน: การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงพิพากษ์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsวณิชชา โนภาศ
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberPN ว168 2563
Keywordsวาทกรรมทางการเมือง, วาทกรรมวิเคราะห์เชิงพิพากษ์, วาทวิทยา -- แง่การเมือง, วาทศิลป์ทางการเมือง, อุดมการณ์ทางการเมือง
Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน และศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองที่ปรากฏในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนในบริบทสังคมร่วมสมัย โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดบทสนทนาจากเทปรายการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนได้ 15 ตอน ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 กลวิธีทางภาษาที่พบคือ กลวิธีทางศัพท์ โดยจำแนกได้ 7 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) การเลือกใช้คำศัพท์ที่มีความหมายเชิงบวกต่อนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของพรรค 2) การเลือกใช้คำศัพท์ที่มีความหมายเชิงลบต่อนโยบายและระบบการบริหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 3) การใช้คำปฏิเสธ 4) การเรียกชื่อ 5) การเรียกขาน 6) การใช้คำกริยา และ 7) การใช้คำขยาย นอกจากนี้ยังพบ กลวิธีการอ้างส่วนใหญ่ กลวิธีการใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์เหตุ-ผล กลวิธีการใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ กลวิธีการกล่าวเสียดสีและ กลวิธีการใช้สหบทกลวิธีดังกล่าวสื่อถึงอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ ที่ปรากฏในรายการปรากฏในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน ผู้วิจัยพบอุดมการณ์ที่ทางการเมืองในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน จำนวน 5 อุดมการณ์หลัก ได้แก่ อุดมการณ์ประชาธิปไตย อุดมการณ์การมีสิทธิและเสรีภาพอุดมการณ์ความเสมอภาคและเท่าเทียม อุดมการณ์ความมีภราดรภาพ และอุดมการณ์ความเป็นสากล ผลการศึกษาวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมของอุดมการณ์ทางการเมือง พบว่า อุดมการณ์ทางการเมืองที่ส่งผ่านรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนส่งผลต่อการปฏิบัติตนของคนในสังคมในวงกว้างเนื่องจากใช้ช่องทางการสื่อสารอุดมการณ์ทางการเมืองผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ และมีการคัดเลือกประเด็นที่สอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบัน ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์กับวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม พบว่า คนในสังคมคล้อยตามอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่เนื่องจากจุดยืนมุ่งมั่น ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของทหาร ส่งผลให้พรรคเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในสังคมไทย งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าอุดมการณ์ที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในรายกาiคืนวันศุกร์ให้ประชาชนนั้นมีบทบาทในสำคัญในการกำหนดสร้างความคิดของคนในสังคม มุ่งให้สังคมไทยเป็นสังคมประชาธิปไตย ประชาชนได้รับสิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียม อุดมการณ์เหล่านี้ก็มีส่วนช่วยให้คนในสังคมเข้าใจโครงสร้างการบริหารประเทศที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน แต่อีกแง่มุมหนึ่งอุดมการณ์เหล่านี้ก็ทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดระหว่างกลุ่มคนที่สนับสนุนพรรค และกลุ่มคนที่ต่อต้านพรรค

Title Alternate Discourses and creating political ideologies on the return Friday to people program: a critical discourse analysis
Fulltext: