วิธีการแปรผันกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้หลายวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง ADC12

Titleวิธีการแปรผันกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้หลายวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง ADC12
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsศุภชัย ชัยณรงค์
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsการเชื่อมเสียดทานแบบกวน, อะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง ADC12, เครื่องมือกวน
Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนออัลกอริทึมใหม่ในการค้นหาพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของการเชื่อมเสียดทานแบบกวน เพื่อให้ได้ความแข็งแรงดึงและแรงดัดสูงสุดของรอยเชื่อมต่อชนที่ทำมาจากอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง ADC12 โดยมีพารามิเตอร์ในการเชื่อมที่สนใจ ได้แก่ ความเร็วรอบเครื่องมือกวน ความเร็วในการเดินเชื่อม ทิศทางการหมุนของเครื่องมือกวน มุมเอียงของเครื่องมือกวน และรูปทรงของเครื่องมือกวน ซึ่งใช้วิธีการแปรผันกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้หลายวัตถุประสงค์เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด โดยเลือกใช้วิธีการออกแบบการทดลองแบบ D-optimal ในการสร้างแบบจำลองของสมการถดถอยของทั้งสองวัตถุประสงค์ หลังจากนั้นนำวิธีการแปรผันกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้หลายวัตถุประสงค์ใช้หา Pareto front ของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ และนำวิธีการ TOPSIS ใช้หาพารามิเตอร์ที่มีแนวโน้มดีที่สุด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากวิธีการแปรผันกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้หลายวัตถุประสงค์ของความต้านทานและแรงดัด ซึ่งมีค่าความแตกต่างจากการทดลองจริงร้อยละ 2.13-10.27 ซึ่งดีกว่าของวิธีทางพันธุกรรม (GA) วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง (DE) และวิธีแบบ D-optimal พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดที่ได้รับจากวิธีการแปรผันกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้หลาย วัตถุประสงค์ คือ ความเร็วรอบเครื่องมือกวน 1469.44 รอบต่อนาที ความเร็วในการเดินเชื่อม 80.35 มิลลิเมตร/นาที มุมเอียงของเครื่องมือกวน 1.01° รูปทรงของเครื่องมือกวน แบบทรงกระบอกและทิศทางการหมุนของเครื่องมือกวนแบบหมุนตามเข็มนาฬิกา

Title Alternate Multi-objective variable neighbourhood strategy adaptive search for tuning optimal parameters of semi-solid metal ADC12 aluminum friction stir welding