วัยรุ่นหญิงไทยกับบุหรี่และการสูบบุหรี่ในผู้หญิง

Titleวัยรุ่นหญิงไทยกับบุหรี่และการสูบบุหรี่ในผู้หญิง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsฐิติมา โกศัลวิตร
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHV ฐ351ว
Keywordsการติดบุหรี่, การสูบบุหรี่, การสูบบุหรี่ในผู้หญิง, วัยรุ่นหญิง
Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเห็นเรื่องบุหรี่และการสูบบุหรี่ในสตรีของนักเรียนวัยรุ่นหญิง โดยพยายามวิเคราะห์ให้เห็นว่า ปัจจัยแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว ทัศนะด้านเพศภาวะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในผู้หญิง ระดับความรู้ ตลอดจนระดับการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของวัยรุ่นหญิงที่ทำการศึกษา มีอิทธิพลต่อความเห็น/ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ในผู้หญิงหรือไม่อย่างไร การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก โดยใช้แบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า มีตัวแปร 5 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทัศนะเพศภาวะด้านลบต่อการสูบบุหรี่ในผู้หญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้เรื่องความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพที่มีคะแนนระดับปานกลาง ช่วงอายุวันรุ่นหญิงที่อยู่ระหว่าง 17-18 ปี ความรู้เรื่องโรคและความเจ็บป่วยอันเนื่องมากจากการสูบบุหรี่ที่มีคะแนนระดับปานกลาง คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยของวัยรุ่นหญิงที่ระดับ 2.89 และโรงเรียนที่มีวัยรุ่นหญิงกำลังศึกษาอยู่ ส่วนผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับคะแนนทัศนะเพศภาวะด้านบวกต่อการสูบบุหรี่ในหญิงวัยรุ่นที่ทำการศึกษาพบว่า มีตัวแปรจำนวน 5 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับทัศนคติเชิงบวกต่อการสูบบุหรี่ในผู้หญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้เรื่องความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพที่มีคะแนนระดับปานกลาง การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่มีคะแนนระดับสูง สถานะของการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน และการมีโรคประจำตัว
ผลที่ได้จากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า มีความจำเป็นที่การสอนสุขศึกษาและการรณรงค์ที่มุ่งป้องกันการเพิ่มขึ้นของนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ที่เป็นวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงต้องใช้แนวคิดแบบองค์รวมที่ให้ความสำคัญกับมุมมองเรื่องเพศภาวะ หรือความแตกต่างระหว่างชายหญิงที่ถูกนำมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้หญิงด้วย ทั้งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่อาจส่งเสริมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นหญิงไทยต่อไป

Title Alternate Thai adolescent girls' opinions about cigarettes and female smoking
Fulltext: