วิธีพื้นผิวตอบสนองร่วมกับวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างแบบดัดแปลงเพื่อหาค่าการใช้พลังงานที่ดีที่สุดในการเตรียมดินของรถแทรคเตอร์

Titleวิธีพื้นผิวตอบสนองร่วมกับวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างแบบดัดแปลงเพื่อหาค่าการใช้พลังงานที่ดีที่สุดในการเตรียมดินของรถแทรคเตอร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsถนัดกิจ ศรีโชค
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
KeywordsRSM-MDE, การใช้เชื้อเพลิง, พารามิเตอร์การทำงาน, รถไถ, วิธีพื้นผิวตอบสนอง, วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง
Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาการค้นหาพารามิเตอร์การทำงานที่ดีที่สุดของการไถแบบจานไถ ให้มีการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่น้อยที่สุด เพื่อใช้สำหรับการไถเตรียมดินในการเพาะปลูกอ้อย วิธีที่ใช้ในการค้นหาพารามิเตอร์เหล่านี้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ (1) การค้นหาจำนวนพารามิเตอร์และระดับพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของรถแทรกเตอร์ (2) ใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนอง (RSM) ในการกำหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสม (3) วิธีการพื้นผิวตอบสนองร่วมกับโมดิฟายวิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง(RSM-MDE) เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสม และ (4) ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอน (3)
ผลการทดลองพบว่าวิธีการ RSM-MDE สามารถปรับปรุงพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของกรณีศึกษานี้คือ มุมดิสก์ 42 องศา, มุมเอียง 20.25 องศา, ความลึกตัด 10 ซม. และความเร็ว 2.53 กม./ชม. การใช้ปริมาณเชื้อเพลิง 1.269 ลิตร ซึ่งน้อยกว่าวิธี RSM ที่ใช้ปริมาณเชื้อเพลิง 1.57 ลิตร สามารถแสดงให้เห็นว่าวิธีการ RSM-MDE สามารถปรับปรุงคุณภาพของการแก้ปัญหาได้ถึง 19.74% เมื่อเทียบกับ RSM ดั้งเดิม และมีระดับคุณภาพดินที่ดี จากการประเมินของเกษตรกร 30 ราย ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ ระดับ 9.7 แสดงว่าการทดลองตามการตั้งค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี RSM-MDE สามารถลดการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและมีคุณภาพดินที่ดีตามความต้องการของเกษตรกร

Title Alternate Combined response surface method and modified differential evolution algorithm to optimize the energy