วงจรซีมอสโอทีเอแบบมีช่วงอินพุดกว้างที่สามารถปรับค่าได้อย่างเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้

Titleวงจรซีมอสโอทีเอแบบมีช่วงอินพุดกว้างที่สามารถปรับค่าได้อย่างเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ด124 2559
Keywordsการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์, ซีมอส (อิเล็กทรอนิกส์), วงจรซีมอสโอทีเอ, วงจรอิเล็กทรอนิกส์
Abstract

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการออกแบบวงจรทรานส์คอนดัคเตอร์ แบบมีช่วงอินพุตกว้างที่สามารถปรับค่าอัตราขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ได้อย่างเชิงเส้นที่ออกแบบให้ค่าอัตราขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์สามารถปรับค่าขยายได้อย่างเชิงเส้น โดยออกแบบทรานส์คอนดัคเตอร์แบบลดทอนซอร์ส ซึ่งโครงสร้างของวงจรประกอบด้วย วงจรทรานส์คอนดัคเตอร์แบบซีมอส และวงจรยกกำลังสองของสัญญาณกระแส ผลการทดสอบถูกจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม PSPICE ให้สมรรถนะออกมาตามที่คาดหวังคือมีช่วงอินพุตกว้าง สามารถปรับค่าอัตราขยายทรานส์คอนดัค-แตนซ์ได้อย่างเชิงเส้นวงจรที่ได้ออกแบบสามารถทำงานได้ดี มีค่าความผิดพลาดต่ำ สอดคล้องตามทฤษฎีพร้อมกันนี้ได้ นำเอาวงจรทรานส์คอนดัคเตอร์ ไปใช้ในการออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณวงจรคูณสัญญาณ และวงจรกรองความถี่โหมดแรงดัน

Title Alternate A linear tunable wide input range cmos ota and its application