วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางไปในงานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์

Titleวิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางไปในงานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsพีระวัฒน์ โชคณัติ
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT พ798ว 2556
Keywordsการกำหนดงานการผลิต, การขนส่ง--การวางแผน, การจัดการเส้นทาง, การบริหารงานโลจิสติกส์, งานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์
Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะกรณีศึกษางานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี จะมีการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 316 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ต้นทุนในการเดินทางซ่อมบำรุงมีต้นทุนต่ำที่สุดภายใต้ข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในการทำงานและการเดินทาง มีศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่ง โดยพนักงานมีเวลาทำงานในแต่ละวัน 420 นาที ในแต่ละสถานีอนามัยมีเวลาในการซ่อมบำรุงแตกต่างกันตามจำนวนเครื่องมือแพทย์ที่มี นำข้อจำกัดมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาและทำการประยุกต์วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพื่อแก้ปัญหาเพื่อหาต้นทุนที่ต่ำที่สุด โดยได้เลือกวิธีนี้ในการแก้ปัญหาเนื่องจากวิธีการนี้เป็นวิธีที่นิยมและสามารถหาคำตอบได้ดีและอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับวิธีการแม่นตรงหรือฮิวริสติกอื่น จากนั้นได้ทำการปรับปรุงกระบวนการครอสโอเวอร์ และทำการปรับค่าพารามิเตอร์ F และ CR แบบอัตโนมัติ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในการคัดเลือกสายพันธุ์ สามารถลดระยะทางก่อนที่จะทำการจัดเสินทางถึง 7,721.20 กิโลเมตร จำนวนเส้นทางในการเดินทางลดลง 90 เส้นทาง และลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 211,542.77 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.93 โดยการเปรียบเทียบกับวิธีการประหยัดโดยสามารถลดระยะทางได้ 1170.7 กิโลเมตร เส้นทางการเดินทางลดลง 6 เส้นทาง และลดค่าใช้จ่าย 17,921.81 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.22

Title Alternate Differential evolution algorithm (DE) for solving vehicle routing problem for medical equipment maintenance