คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
PDF icon Kittisak_Kan2553.pdf (5.24 MB)
PDF icon Ratchada_Sop2555.pdf (11.1 MB)
PDF icon Mech_Sod2556.pdf (12.27 MB)
PDF icon Suwat_Teerapongthanakorn2547.pdf (49.07 MB)
PDF icon Ratchakon_Chotpradit.pdf (1.54 MB)
PDF icon Chutinan_Prasitpuriprecha_2539.pdf (4.82 MB)
PDF icon Nontakorn_Urasopon.pdf (2.09 MB)
PDF icon Yuwadee_Chuprapawan2547.pdf (87.47 MB)
จันทรพร ทองเอกแก้ว. (2552). การศึกษาปริมาณไคตินและไคโตซานจากเห็ดกินได้ชนิดต่าง ๆ. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Juntaporn_Thongaekkaew2551.pdf (11.53 MB)
ตะวันฉาย โพธิ์หอม, ธีระพงษ์ วงศ์บุญ, & เฉลิมพร แสนทวีสุข. (2555). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและระดับความพึงพอใจของการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเอกสารอิเล็คโทรนิคส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Tawanchay_Pho2555.pdf (3.16 MB)
PDF icon Vallaya_Wiriyasenkul_2547.pdf (5.87 MB)
PDF icon UBU2551.pdf (14.25 MB)
PDF icon Kullachet_Piantong2548.pdf (27.97 MB)
PDF icon Theerapong_Wongboon.pdf (3.11 MB)
PDF icon Achara_Juthaket.pdf (3.78 MB)
PDF icon Kamolporn_Nakornchaikul.pdf (44.35 MB)
PDF icon Kittisak_Kuntiyawichai_2546.pdf (6.22 MB)
PDF icon Pumisak_Intanon.pdf (1.18 MB)
PDF icon Rewat_Laopiboon.pdf (1.64 MB)
PDF icon Chaliew_Boonmun.pdf (454.33 KB)
PDF icon Wasu_Amaritsut.pdf (1.71 MB)
PDF icon Kriangkrai_Choprakarn.pdf (1.35 MB)
PDF icon Chutinun_Prasitpuriprecha.pdf (4.43 MB)
PDF icon Yuwadee_Chuprapawan.pdf (2.26 MB)
PDF icon Chaowalit_Yourjit2562.pdf (1.1 MB)

Pages