คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
รัชดา โสภาคะยัง, ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, สมญา ภูนะยา.  2558.  การศึกษาตัวแปรและการดูดซับพลังงานของท่อทรงเรียวผนังบางโดยใช้วัสดุประกอบเสริมแรงภายใต้แรงกระทำตามแนวแกน. PDF icon Ratchada_Sop2555.pdf (11.1 MB)
เมชฌ สอดส่องกฤษ.  2556.  การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาจีน. PDF icon Mech_Sod2556.pdf (12.27 MB)
สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร.  2550.  การศึกษาน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดจากกระบวนการชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์ที่มีต่อระบบเกษตรกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Suwat_Teerapongthanakorn2547.pdf (49.07 MB)
รัชกร โชติประดิษฐ์.  2547.  การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปี 2547). PDF icon Ratchakon_Chotpradit.pdf (1.54 MB)
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, อรุณศรี ปรีเปรม, วริษฎา ศิลาอ่อน, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, เพียงเพ็ญ ธิโสดา.  2539.  การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรท์ด้วยวิธีทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา. PDF icon Chutinan_Prasitpuriprecha_2539.pdf (4.82 MB)
นนทกรณ์ อุรโสภณ, ปาจารีย์ ทองงอก, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, อารี วังมณีรัตน์, อินทร์ ศาลางาม.  2543.  การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ อี.โคไล ในลูกสุกร. PDF icon Nontakorn_Urasopon.pdf (2.09 MB)
ยุวดี ชูประภาวรรณ, อุทัย อันพิมพ์, อรุณรัตน์ อนันตทัศน์.  2550.  การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก. PDF icon Yuwadee_Chuprapawan2547.pdf (87.47 MB)
จันทรพร ทองเอกแก้ว.  2552.  การศึกษาปริมาณไคตินและไคโตซานจากเห็ดกินได้ชนิดต่าง ๆ. PDF icon Juntaporn_Thongaekkaew2551.pdf (11.53 MB)
ตะวันฉาย โพธิ์หอม, ธีระพงษ์ วงศ์บุญ, เฉลิมพร แสนทวีสุข.  2555.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและระดับความพึงพอใจของการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเอกสารอิเล็คโทรนิคส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Tawanchay_Pho2555.pdf (3.16 MB)
วัลยา วิริยเสนกุล, สุมนา อินทร์คำน้อย, อนันต์ รักษาผล, สิรพัฒน์ ลาภจิตร.  2547.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Vallaya_Wiriyasenkul_2547.pdf (5.87 MB)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  2551.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon UBU2551.pdf (14.25 MB)
กุลเชษฐ์ เพียรทอง.  2550.  การศึกษาปัญหา การออกแบบ และ การปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวล สำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (กรณีศึกษา เตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี). PDF icon Kullachet_Piantong2548.pdf (27.97 MB)
ธีระพงษ์ วงศ์บุญ.  2547.  การศึกษาผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้แบบรายงานการศึกษาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Theerapong_Wongboon.pdf (3.11 MB)
อัจฉรา จุฑาเกตุ, จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ, เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด.  2556.  การศึกษาผลของคองยักกลูโคแมนแนนไฮโดรไลเสทในฐานะพรีไบโอติกส์ต่อการเจริญเติบโต ค่าโลหิตวิทยาบางประการ ปริมาณแบคทีเรียในลำไส้และความต้านทานโรคของปลานิล. PDF icon Achara_Juthaket.pdf (3.78 MB)
กมลพร นครชัยกุล.  2561.  การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Kamolporn_Nakornchaikul.pdf (44.35 MB)
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย, Emad A.M. EL-Dardiry, ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ.  2547.  การศึกษาพฤติกรรมการสั่นของแผ่นพื้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวของแรง. PDF icon Kittisak_Kuntiyawichai_2546.pdf (6.22 MB)
ภูมิศักดิ์ อินทนนท์, มานัส ลอศิริกุล, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร.  2544.  การศึกษาพืชบำรุงดินต่อการเพิ่มผลผลิตพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. PDF icon Pumisak_Intanon.pdf (1.18 MB)
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, สุกัญญา เบาเนิด, จินตนา เหล่าไพบูลย์.  2546.  การศึกษาภาชนะดินเผาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอ็กซ์และการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์. PDF icon Rewat_Laopiboon.pdf (1.64 MB)
เฉลียว บุญมั่น, ชำนาญ แก้วมณี, วิชาญ แก้วเลื่อน.  2542.  การศึกษาระดับความต้องการโปรตีนในอาหารของกบบลูฟรอก. PDF icon Chaliew_Boonmun.pdf (454.33 KB)
วสุ อมฤตสุทธิ์.  2549.  การศึกษาระดับความเข้มข้นของกรดไนตริกและอะซิติกที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว. PDF icon Wasu_Amaritsut.pdf (1.71 MB)
เกรียงไกร โชประการ, นิตยา วานิกร, ชำนาญ แก้วมณี, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, พิทักษ์ สิงห์ทองลา, ณรงค์ สามารถ.  2540.  การศึกษาระบบการผลิตการเกษตรของชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม. PDF icon Kriangkrai_Choprakarn.pdf (1.35 MB)
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, ปรีชา บุญจูง, รัตนา เล็กสมบูรณ์.  2559.  การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร Curcuma cf.comosa Roxb. PDF icon Chutinun_Prasitpuriprecha.pdf (4.43 MB)
ยุวดี ชูประภาวรรณ, อรุณรัตน์ อนันตทัศน์.  2544.  การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากวัชพืชในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum capisici (Syd.) Butl. & Bisby สาเหตุของโรคแอนแทรกโนสในพริก. PDF icon Yuwadee_Chuprapawan.pdf (2.26 MB)
เชาวลิต ยั่วจิตร, พีระฉัตร วีรพันธ์.  2564.  การศึกษาฤทธิ์ของสารอนุพันธ์ชาลโคนในการยับยั้งการเติบโตของชีสต์ในเซลล์โมเดลโรคถุงน้ำในไต. PDF icon Chaowalit_Yourjit2562.pdf (1.1 MB)
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, สมหวัง จรรยาขันติกุล, ปรีชา บุญจูง.  2557.  การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. PDF icon Chutinun_Prasitpuriprecha2550.pdf (18.83 MB)

Pages