การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก

Titleการศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsยุวดี ชูประภาวรรณ, อุทัย อันพิมพ์, อรุณรัตน์ อนันตทัศน์
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB608.P5 ย442
Keywordsพริก--โรค--การควบคุมโดยชีววิทยา, พริก--โรคและศัตรูพืช, ศัตรูพืช--การควบคุม, เชื้อราในการเกษตร, ไส้เดือนฝอย--การควบคุมโดยชีววิทยา
Abstract

การสำรวจและคัดเลือกเชื้อราในดินเพื่อทดสอบศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม ได้แยกเชื้อราจากตัวอย่างดินและกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยรากปมจากแหล่งปลูกที่มีปัญหาโรคปมในพื้นที่ต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สามารถแยกเชื้อราจากดินทั้งแปลงพบโรคและไม่พบโรคได้จำนวน 1207 ไอโซเลต และจากกลุ่มไข่ได้จำนวน 628 ไอโซเลต การวิจัยพบว่าเชื้อรา L. tenuipes ไอโซเลต SNM01-06 และ Po. chlamydosporia ไอโซเลต EUB26-28 และ EYT35-09 สามารถลดความรุนแรงของการเกิดปมที่ราก จำนวนตัวอ่อน (J2) ไส้เดือนฝอยในดิน และจำนวนไข่ไส้เดือนฝอยที่รากได้ดีที่สุด

Title Alternate Efficacy of soil fungi for controlling root-knot nematode (Meloidogyne incognita Chitwood) in capsicum spp.