การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและระดับความพึงพอใจของการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเอกสารอิเล็คโทรนิคส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและระดับความพึงพอใจของการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเอกสารอิเล็คโทรนิคส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2555
Authorsตะวันฉาย โพธิ์หอม, ธีระพงษ์ วงศ์บุญ, เฉลิมพร แสนทวีสุข
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA76 ต258
Keywordsการจัดเก็บเอกสาร, การทำเหมืองข้อมูล, ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, เอกสาร--การจัดการ, แผนภูมิต้นไม้การตัดสินใจ
Abstract

ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความสำคัญในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรและเพิ่มการทำงานที่ยืดหยุ่น วัตถุประสงค์ในการศึกษานี้เพื่อศึกษาความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ ปัจจุบันโดยใช้ระดับความพึงพอใจและเพื่อให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
จากข้อมูลจากการทำการสำรวจโดยการทำแบบสอบถาม พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีผลต่อการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับปานกลางโดยเฉลี่ยระดับความพึงพอใจภาพรวมในระดับที่ 3.22 จาก 5 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีผลต่อคุณสมบัติของโปรแกรมจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยบุคลากรประเมินค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ 3.16 จาก 5 ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ความถี่การใช้งานโปรแกรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การมีคำแนะนำในการใช้งาน ความเสถียรของระบบ และระบบเครือข่ายที่สนับสนุนการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

Title Alternate Studying key success factors and the satisfaction level of using the internet-based electronic document management system in faculty of engineering, Ubon Ratchathani University