การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของสารถูกละลายในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Titleการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของสารถูกละลายในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2544
Authorsวีระ อวิคุณประเสริฐ, เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด, เฉลียว บุญมั่น
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSH159 ว842
Keywordsค่าสัมประสิทธิ์การแพร่, ปลาน้ำจืด--การเลี้ยง, ไนเตรด
Abstract

จากการศึกษาการแพร่ของสารละลายโปแตสเซัยมไนเตรด ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 %w/v ผ่านชิ้นเนื้อปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลานิล ปลายี่สก ปลาสวาย ปลานวลจันทร์ ปลาช่อน ปลาละโด ปลาจีน ปลาโจก และปลาไน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของไนเตรดที่แพร่ผ่านชิ้นเนื้อปลาน้ำจืดทั้ง 9 ชนิด ที่เตรียมจากสารละลายโปแตสเซียมไนเตรด ความเข้มข้น 0.5 %w/v มีค่าใกล้เคียงกัน และค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของไนเตรดมีแนวโน้มลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารละลายโปแตสเซียมไนเตรดเพิ่มขึ้น

Title Alternate Study on diffusion coefficient of solutes in economy fresh water fish in the Northeast of Thailand